CZ I EN I DE

17 / leden / 2018

Dne 13. ledna 2018 nabyl účinnosti zákon 370/2017 Sb. o platebním styku

Dne 13. ledna 2018 nabyl účinnosti zákon 370/2017 Sb. o platebním styku, který do českého právního řádu implementuje evropskou směrnici 2015/2366 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnici 2007/64/ES.

Jedním z cílů nové úpravy je omezit existující monopol bank na poskytování platebních služeb k jimi vedeným platebním účtům. Změny, které v tomto ohledu nová právní úprava přináší, se týkají především zavedení nových platebních služeb. Jde o tzv. nepřímé dání platebního příkazu a informování o platebním účtu. Nově obě tyto služby může zabezpečovat kromě poskytovatele platebního účtu (dnes obvykle banka) také třetí subjekt.

Služba poskytnutí informací o platebním účtu znamená, že pokud uživatel udělí souhlas s poskytnutím informací, je subjekt, který vede jeho platební účet, povinen tyto informace předat subjektu zabezpečujícímu tuto novou službu. V praxi by toto ustanovení mělo uživatelům přinést především úplný přehled o všech bankovních účtech (tj. účtech u různých bank) na jednom místě.

Nepřímé dání platebního příkazu spočívá v zadání příkazu prostřednictvím jiného poskytovatele služby, než je subjekt, který vede platební účet takového klienta. Tento subjekt má však povinnost takový příkaz bezpodmínečně provést, pokud nejde o výjimky stanovené zákonem. To například znamená, že pro zadání dvou plateb, z nichž každou chceme provést z jiného účtu vedeného u odlišné banky, už nebude potřeba se přihlašovat do dvou různých aplikací, ale bude možné je provést z jednoho centrálního místa, ať už spravovaného některou bankou anebo třetí institucí.

Nejen nové subjekty, ale i banky se tedy mohou aktivně podílet na rozvoji trhu těchto služeb vytvořením platformy integrující správu a/nebo informace o všech bankovních účtech klienta. Banky při tom nebudou moci těmto novým subjektům klást překážky k tvorbě uvedených platforem zamezením přístupu do jejich systémů.