CZ I EN I DE

29 / leden / 2018

Do působnosti AML směrnice spadají i zakladatelé ready-made společností

Soudní dvůr Evropské unie rozhodl dne 17. ledna 2018 ve věci společnosti CORPORATE COMPANIES s.r.o. proti Ministerstvu financí ČR o tom, že povinnostem uloženým tzv. AML směrnicí (o předcházení „praní špinavých peněz“ a financování terorismu) podléhá i osoba, jejíž činnost spočívá v zakládání a následném prodeji tzv. ready-made společností.

Podle Soudního dvora totiž povinnosti vyplývající z AML směrnice musejí plnit fyzické nebo právnické osoby, jejíž činnost spočívá v poskytování služby klientům. Tímto poskytováním služeb klientům je i zakládání obchodních společností nebo jiných právnických osob. Přitom skutečnost, zda daná společnost nebo právnická osoba byla založena na objednávku konkrétního klienta nebo byla založena jako „prázdná schránka“ za účelem jejího budoucího prodeje (převodu obchodního podílu v ní) potenciálnímu klientovi, nehraje dle názoru Soudního dvora žádnou roli.

Odkaz na rozsudek:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198502&pageIndex=0&doclang=CS&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=846387