CZ I EN I DE

6 / prosinec / 2014

Evropský příkaz k obstavení účtů. Je přijatá úprava cesta správným směrem?

Po dlouhých diskuzích přijal Evropský parlament zavádějící evropský příkaz k obstavení účtu. Byť toto nařízení vstoupí v účinnost až 18. ledna 2017, je vhodné shrnout základní principy a problematické pasáže tohoto nového institutu již nyní.

Aby mohl věřitel využít evropského příkazu, je třeba, aby se nejednalo o ryze vnitrostátní případ, kdy se věřitel a postihovaný bankovní účet nacházejí na území jednoho členského státu, nýbrž aby byl přítomen přeshraniční prvek. Přeshraniční prvek je přítomen v případě, kdy je bankovní účet veden v jiném členském státě, než ve kterém má věřitel bydliště nebo je-li bankovní účet veden v jiném členském státě, než v členském státě soudu, u něhož byl podán návrh na vydání příkazu k obstavení účtu. Pokud věřitelova pohledávka splňuje výše uvedené podmínky, pak je věřitel oprávněn žádat o vydání příkazu k obstavení účtu ve třech fázích:

·         1) ještě před tím, než vůbec podá proti dlužníkovi podnět k zahájení řízení ve věci samé,

·         2) v jakékoli fázi během řízení ve věci samé až do vydání rozhodnutí nebo schválení či uzavření smíru a

·         3) poté co věřitel obdržel rozhodnutí, veřejnou listinu či uzavřel smír stanovující, že dlužník má uhradit věřitelovu pohledávku.

Dalším testem, který musí věřitel, jenž nemá exekuční titul splnit, je test pravděpodobnosti úspěchu v řízení ve věci samé. Zde musí věřitel soudu předložit dostatečné důkazy o tom, že má reálnou šanci ve sporu uspět.

 

Mgr. Michaela Křížková 

 

Celý článek na: http://www.epravo.cz/top/clanky/evropsky-prikaz-k-obstaveni-uctu-je-prijata-uprava-cestou-spravnym-smerem-95693.html