CZ I EN I DE

17 / leden / 2017

Historicky první novela občanského zákoníku

Dne 28. února  2017 nabude účinnosti zákon č. 460/2016 Sb. – první novela zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Za nejvýznamnější změnu, kterou tato novela přináší, považujeme návrat k zákonnému předkupnímu právu spoluvlastníků nemovitosti
(§ 1124). Nově tak bude platit, že pokud se převádí spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké.

Další významnou změnou je výslovné zakotvení kontroverzně vnímaného judikaturního závěru Nejvyššího soudu, že vyžaduje-li se pro právní jednání forma veřejné listiny, postačí, bude-li plná moc k tomuto právnímu jednání udělena v písemné formě s úředně ověřeným podpisem. Nově bude tento závěr výslovně uveden v § 441 občanského zákoníku.

Dále se novela týká například omezení svéprávnosti osob a právní úpravy svěřenských fondů.