CZ I EN I DE

1 / únor / 2014

Ke koncentraci řízení a poučovací povinnosti soudu

Dle Nejvyššího osudu ČR se koncentrace řízení vztahuje pouze na skutečnosti, ohledně kterých nese dotčený účastník řízení břemeno tvrzení či důkazní břemeno

Poté, co nastaly účinky tzv. koncentrace řízení, nemohou účastníci (nejde-li o výjimky stanovené zákonem) uvádět jen takové rozhodné skutečnosti o věci samé, ohledně nichž mají povinnost tvrzení, a nemohou označovat jen takové důkazy, jimiž plní svou důkazní povinnost; účinky tzv. koncentrace řízení proto nebrání účastníkům popírat správnost tvrzení protistrany o skutečnostech významných pro rozhodnutí o věci samé nebo se vyjadřovat k důkazům označeným druhou stranou sporu.

Koncentrace řízení nenastává, jestliže účastníci nebyli o tzv. koncentraci řízení a o jejích účincích poučeni jak v předvolání k přípravnému jednání, jednání nebo dalšímu jednání, tak i před skončením přípravného jednání, jednání nebo dalšího jednání, má-li v této době nastat tzv. koncentrace řízení.

Celé rozhodnutí k dispozici na:

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/0A0E6FA3A5987E51C1257BF800243B6D?openDocument&Highlight=0