CZ I EN I DE

5 / prosinec / 2014

Krácení dotace v judikatuře nejvyššího správního soudu – POLOJASNO?

Novelou rozpočtových pravidel č. 465/2011 Sb. bylo zakotveno právo poskytovatele krátit dotaci. Dle § 14e odst. 1 rozpočtových pravidel platí, že poskytovatel nemusí vyplatit část dotace, domnívá-li se, že došlo k porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, a to do výše, která je stanovena v rozhodnutí o poskytnutí dotace jako nejvyšší možná výše odvodu za porušení rozpočtové kázně. Přitom přihlédne k závažnosti porušení a jeho vlivu na dodržení cíle dotace.

Nejvyšší správní soud se interpretací nového ustanovení § 14e rozpočtových pravidel opakovaně zabýval. Nejprve rozsudkem č.j. 9 As 132/2013-78 ze dne 6.2.2014 potvrdil dosavadní ustálenou judikaturu, dle které rozhodnutí o námitkách proti protokolu o kontrolním zjištění podle § 18 zákona o státní kontrole není rozhodnutím, proti kterému by bylo možné se bránit správní žalobou.  Dále uvedl, že „ochrany případně dotčené právní sféry se příjemce dotace může domáhat prostřednictvím žaloby proti konečnému zásahu vydanému v realizační fázi (zde v rámci rozhodnutí o povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně).

Poněkud odlišný směr úvah nabízí rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 8 Ans 4/2013-44 ze dne 30.6.2014, ve kterém uvedl, že „rozhodnutí o poskytnutí dotace není samo o sobě titulem k vyplacení dotace. Jako takové představuje ze strany stěžovatele závazný příslib, že stěžovatel užije své volné správní uvážení ohledně poskytnutí dotace určitým způsobem, tj. že dotaci příjemci poskytne při splnění daných podmínek. Pokud by však za této situace příjemce splnil všechny požadované podmínky a stěžovatel dotaci nevyplatil, dopustil by se stěžovatel nezákonného zneužití správního uvážení.

Z porovnání komentovaných rozhodnutí Nejvyššího správního soudu je patrné, že zde došlo k rozkolu v právním náhledu soudu na to, zda ke krácení dotace dochází na základě rozhodnutí ve věci samé. Prvkem, který je naopak společný všem rozhodnutím, je (nutno přiznat nevyslovené) přesvědčení, že dotčený příjemce nemůže zůstat zcela bez soudní ochrany, přičemž je však sporné, jakými prostředky mu je tato ochrana poskytnuta.

JUDr. Ondřej Moravec, Ph.D.

 

Celý článek na: http://www.epravo.cz/top/clanky/kraceni-dotace-v-judikature-nejvyssiho-spravniho-soudu-polojasno-95155.html