CZ I EN I DE

12 / červen / 2019

Nález Ústavního soudu ve věci data retention

Zákon o elektronických komunikacích ukládá poskytovatelům telekomunikačních služeb, aby po dobu 6 měsíců uchovávali provozní a lokalizační údaje, které získávají při poskytování svých služeb (tzv. data retention). Těmito údaji se rozumí údaje vedoucí k dohledání a identifikaci zdroje a adresáta komunikace a dále údaje vedoucí ke zjištění data, času, způsobu a doby trvání komunikace, nikoli však samotný obsah komunikace. Dle trestního řádu jsou poskytovatelé telekomunikačních služeb povinny na příkaz soudu vydat tyto údaje orgánům činným v trestním řízení. V této souvislosti lze zmínit, že povinnost uchovávat údaje se nevztahuje na poskytovatele tzv. OTT služeb (např. Facebook, WhatsApp, Skype).

Tato právní úprava byla před Ústavním soudem napadena skupinou poslanců, kteří se domáhali jejího zrušení, protože takto plošné shromažďování údajů po tak dlouhou dobu nepřiměřeně zasahuje do soukromí.

Ústavní soud napadenou úpravu přezkoumal a neshledal důvody k jejímu zrušení. Dle Ústavního soudu jsou doba uchování údajů a stanovené podmínky, za kterých lze uvedené údaje vydat, přiměřené, a napadená právní úprava obsahuje dostatečné procesní záruky proti jejímu případnému zneužití. Dotčený nálezu Ústavního soudu (Pl. ÚS 45/17 ze dne 14. 5. 2019) je k dispozici pod následujícím odkazem: https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2019/Pl._US_45_17_vcetne_disentu.pdf

Nutno však podotknout, že tento nález není odbornou veřejností přijímán bezvýhradně. Například Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil poměrně kritické vyjádření https://www.uoou.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=200144&id=34217