CZ I EN I DE

19 / únor / 2014

Námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu po indosaci směnky

V případě, kdy na straně směnečného dlužníka vystupuje osoba, která s největší pravděpodobností nemá hlubší povědomí o právu směnečném, dochází fakticky k nerovnému postavení zúčastněných stran, i když formálně jsou si směnečný dlužník a věřitel rovni. I přes  zásadu autonomie vůle v oblasti závazkových vztahů je potřebné zohlednit při posuzování vztahu směnečného věřitele a dlužníka jejich možné faktické nerovné postavení. Spotřebitel vystupuje jako slabší strana i v oblasti směnečného práva, a tudíž je třeba poskytnout mu ochranu, nicméně této ochrany nelze docílit prostřednictvím legislativních zásahů do úpravy směnečného práva, ale pomocí výkladu práva obecnými soudy v konkrétních případech jejich rozhodovací praxe.

 

Rozsudek dostupný na: http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=80513&pos=1&cnt=1&typ=result