CZ I EN I DE

9 / listopad / 2015

Nejvyšší správní soud posvětil přezkoumatelnost rozhodnutí o neposkytnutí dotace

Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu vydal dne 30. září 2015 rozsudek, ve kterém se zabýval mimo jiné aplikací § 14 odst. 5 rozpočtových pravidel. Podle tohoto ustanovení se na rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci nevztahují obecné předpisy o správním řízení a je vyloučeno jeho soudní přezkoumání.

Podle rozšířeného senátu z doslovného výkladu uvedeného ustanovení vyplývá, že výluka ze soudního přezkumu se vztahuje pouze na taková rozhodnutí, kterými poskytovatel žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci vyhověl. Naproti tomu na taková rozhodnutí, kterými poskytovatel žádosti nevyhověl, se obecné předpisy o správním řízení vztahují a není vyloučeno jejich soudní přezkoumání.

Nejvyšší správní soud se dále zabýval rozsahem soudního přezkumu rozhodnutí o neposkytnutí dotace, přičemž odlišil tzv. nárokové dotace, u kterých při splnění zákonem stanovených podmínek žadatel poskytnutí dotace právem očekává, a tzv. nenárokové dotace, na jejichž poskytnutí nemá žadatel právní nárok.

Pokud jde o nárokové dotace, je rozhodnutí o jejich neposkytnutí přezkoumatelné v plném rozsahu. Naproti tomu u nenárokových dotací je soudní přezkum omezen na posouzení řádného procesu, který garantuje rovnou ochranu práv a rovné zacházení se všemi žadateli za obecným způsobem stanovených podmínek, tzn. posouzení, zda nebyly překročeny limity správního uvážení. Zejména je nezbytné dbát na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.

Citovaný rozsudek se konkrétně týkal příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě. Naše advokátní kancelář jako zástupce provozovatele chráněné dílny dlouhodobě usiluje o to, aby rozhodnutí Úřadu práce o poskytnutí tohoto příspěvku byla přezkoumávána správními soudy.

Celý rozsudek je k dispozici zde.