CZ I EN I DE

18 / květen / 2015

Nelegální sdílení autorských děl

Dne 8. 10. 2014 vydal Nejvyšší soud své rozhodnutí sp.zn. 5 Tdo 171/2014, ve kterém se zabýval otázkou vyčíslení ušlého zisku způsobeného nelegálním sdílením autorských děl.

V trestním řízení je nepřípustné, aby výše ušlého zisku, se kterou je nezbytné se zabývat, protože jde o skutečnost důležitou pro právní posouzení skutku, byla vyčíslena pouze odhadem.Je-li otázka zjištění výše škody složitá a současně je nezbytné se jí zabývat, bude zpravidla třeba přibrat znalce podle § 105 odst. 1 tr. řádu k jejímu posouzení, který disponuje potřebnými odbornými znalostmi k jejímu kvalifikovanému určení.

Trestná činnost obviněného spočívala v tom, že neoprávněně zpřístupnil uživatelům počítačové sítě Internet audiovizuální díla a zvukově obrazové záznamy chráněné zákonem č. 121/2000Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen autorský zákon) tak, že jejich kopie uložil na dva veřejné filehostingové servery (datová úložiště) a prostřednictvím různých internetových diskusních fór pak odkazoval na možnost jejich bezplatného stažení. Z toho důvodu byl obviněný Městským soudem v Brně ze dne 23. 7. 2013 uznán vinným zločinem porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi podle § 270 odst. 1, 2 písm. c), odst. 3 písm. a) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „tr. zákoník“), přičemž ušlý zisk tento soud vypočítal tak, že násobil cenu legálního nosiče audiovizuálního díla nebo hudebního souboru v běžné distribuční síti počtem nelegálních kopií umístěných obviněným v datových úložištích a počtem stažení těchto neoprávněně zpřístupněných děl z datových úložišť jinými uživateli

Obviněný ve svém dovolání brojil pouze proti tomu, jakým způsobem nejprve orgány činné v přípravném řízení a posléze soudy stanovily škodu v podobě ušlého zisku oprávněných nositelů autorských práv částkou 11 041 514 Kč, která více než stonásobně převyšuje finanční prospěch, který z trestné činnosti prokazatelně získal. Tvrzení soudu prvního stupně o konkrétní finanční ztrátě jednotlivých nositelů práv chráněných autorským zákonem tak stojí na čistě hypotetickém a nijak nepodloženém základě, že každý uživatel Internetu, který si zdarma stáhl z datového úložiště konkrétní film nebo jiný audiovizuální nebo hudební záznam, by si jinak koupil jeho legální DVD nebo CD nosič. Pro závěr o ušlém zisku podle ustálené judikatury Nejvyššího soudu však nepostačuje pouhá pravděpodobnost zvýšení majetkového stavu v budoucnu, ale musí být najisto postaveno, že nebýt protiprávního jednání pachatele, tak by se jeho majetkový stav zvýšil. Vymezení ušlého zisku musí být podloženo existujícími nebo reálně dosažitelnými okolnostmi, ze kterých lze usuzovat, že protiprávní jednání pachatele skutečně zasáhlo do průběhu konkrétního děje vedoucího k určitému zisku.

Ustanovení § 40 odst. 4 autorského zákona, který je v poměru lex specialis k občanskému zákoníku, zakotvilo oprávnění nositelů autorských práv, aby se namísto náhrady skutečně ušlého zisku domáhali náhrady ušlého zisku ve výši odměny, která by byla obvyklá za získání licence k užití díla v době neoprávněného nakládání s ním. Tento postup lze ale bez dalšího použít pouze v adhezním řízení, a nikoli pro stanovení výše škody způsobené trestným činem, je-li škoda znakem základní skutkové podstaty nebo okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby

 

Proto je nezbytné, aby soud při objasňování podstatných skutečností týkajících se stanovení výše škody (ušlého zisku) přibral znalce z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace oceňování duševního vlastnictví. Úkolem znalce bude vyjádřit se k tomu, zda vůbec lze objektivně stanovit konkrétní ušlý zisk oprávněného nositele práv podle autorského zákona a práv s nimi souvisejících v příčinné souvislosti s tím, že obviněný neoprávněně rozmnožil a šířil dílo autorsky chráněné a vložil ho na datová úložiště počítačové sítě Internet, odkud si ho stáhli uživatelé Internetu. Znalec by pak měl kvalifikovaně odhadnout alespoň minimální výši ušlého zisku oprávněných nositelů práv v návaznosti na to, jaké příjmy by jim plynuly v případě, pokud by v rozhodné době a za srovnatelných podmínek sami zpřístupnili dílo uživatelům veřejné počítačové sítě Internet prostřednictvím filehostingových serverů.