CZ I EN I DE

23 / březen / 2016

Nové nařízení o elektronické identifikaci

Nová pravidla týkající se platnosti právních jednání učiněných v písemné formě prostřednictvím elektronických prostředků (tedy zejména e-maily) zavede nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu, a to s účinností od 1. 7. 2016.

Dle dosavadní judikatury nebylo možné považovat e-mailovou komunikaci za naplňující požadavek písemné formy (viz např. rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 3693/2012 ze dne 4. 9. 2013 nebo usnesení Ústavního soudu II. ÚS 2250/14 ze dne 3. 2. 2015. Naopak v rozsudku Nejvyššího soudu 23 Cdo 1308/2011 ze dne 17. 12. 2013 soud splňoval e-mail požadavek písemné formu ve smyslu Vídeňské úmluvy).

Výhodou nového nařízení je, že zavádí tzv. „prostý“ elektronický podpis. Tím se rozumí data v elektronické podobě, která jsou připojena k jiným datům v elektronické podobě nebo jsou s nimi logicky spojena, a která podepisující osoba používá k podepsání. Uvedením jména na konci e-mailu by pak mělo naplňovat definici „prostého“ elektronického podpisu a bude tak platným právním jednáním splňujícím písemnou formu.