CZ I EN I DE

10 / listopad / 2016

Novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob

Dne 1. 12. 2016 nabude účinnosti novela zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen „TOPO“). Touto novelou bude upravena koncepce vymezení okruhu trestných činů, kterých se právnická osoba může dopustit.

Zásadní změnu najedeme u výčtu trestných činů, kterých se právnická osoba může dopustit. Zatímco dnes se může právnická osoba dopustit pouze těch trestných činů, které jsou vyjmenovány v ust. § 7 TOPO, nová úprava toto ustanovení zcela mění a stanoví, že se může dopustit všech trestných činů s výjimkou těch, které jsou uvedeny v § 7 TOPO. Tím dojde k zásadnímu rozšíření trestných činů, kterých se může právnická osoba dopustit.

Novinkou je také změna v přičitatelnosti (zjednodušeně odpovědnosti) právnické osoby za trestné činy. Do ust. § 8 TOPO byl přidán nový odstavec 5, který umožňuje, aby se právnická osoba zprostila trestní odpovědnosti, pokud vynaložila „veškeré úsilí, které na ní bylo možno spravedlivě požadovat, aby spáchání protiprávního činu osobami uvedenými v odstavci 1 (stat. orgán, vedoucí/řídící/kontrolní osoba, popř. osoba s rozhodujícím vlivem, zaměstnanec) zabránila“. Dodnes se mohla právnická osoba vyvinit, spáchal-li trestný čin zaměstnanec, Novela tedy mění i okruh osob, z jejichž přičitatelného jednání se právnická osoba může vyvinit. Otázkou zůstává, jak s tímto novým ustanovením budou pracovat soudy a jak si termín „veškeré úsilí, které je spravedlivé požadovat“ vyloží. Účelem tohoto ustanovení je snaha o podporu právnických osob v přijímání programu Criminal compliance.

Program Criminal compliance je soubor opatření, která zajišťují jednání v souladu s právními předpisy. Mezi tato opatření se řadí jednak vyhledávání rizikových oblastí, ve kterých může hrozit odpovědnost za nějaký trestný čin, dále přijímání různých vnitřních předpisů jako jsou etické kodexy, pracovní a bezpečnostní řády, a zejména opatření, která aktivně předchází odpovědnosti za trestné činy (umožnění tzv. whistleblowingu, tedy možnosti zaměstnanců „beztrestně“ upozornit na protiprávní jednání, dále například řádné proškolení zaměstnanců o trestných činech, které právnické osobě hrozí v oblasti jejího podnikání). Považujeme za vhodné upozornit, že bude nutné, aby šlo o komplexní soubory opatření, nikoli o samostatné složky (například jednoduchý kodex proti korupci), jelikož se dá předpokládat, že orgány činné v trestním řízení budou důkladně zkoumat efektivnost a funkčnost těchto programů v případě, že se bude chtít právnická osoba vyvinit.

S navržením a implementací takového komplexního programu Criminal compliance  vám rádi pomůžeme.