CZ I EN I DE

21 / říjen / 2016

Nový zákon o spotřebitelském úvěru

Ke dni 1. 12. 2016 nabude účinnosti nový zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, který zejména zpřísňuje podmínky pro podnikání v oblasti spotřebitelských úvěrů. Nově bude možné vykonávat takovou činnost pouze na základě oprávnění od ČNB, které bude vydáváno na 5 let s možností prodloužení na dalších 60 měsíců. Pro udělení takového oprávnění bude muset nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru splnit několik podmínek, např. odbornou způsobilost (ta se prokazovat osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky s požadavky na znalosti uvedené v § 60 odst. 4 tohoto zákona), důvěryhodnost, zřízení dozorčí rady s pravomocemi minimálně podle zákona o obchodních korporacích a mimo jiné také počáteční základní kapitál ve výši alespoň 20 mil. Kč. Žádost o takové oprávnění se bude podávat elektronicky. Tyto podmínky musí nebankovní poskytovatelé, kteří dosud poskytovali spotřebitelský úvěr na základě živnostenského podnikání, splnit do 3 měsíců od nabytí účinnosti (s výjimkou požadavku na plnění podmínek odborné způsobilosti při poskytování spotřebitelského úvěru na bydlení). Na základě živnostenského oprávnění mohou tito poskytovatelé provozovat tuto činnost do doby, než ČNB rozhodne o udělení oprávnění, nejdéle však 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona, pokud podali žádost do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti. ČNB totiž musí o udělení oprávnění rozhodnout do 15 měsíců od podání žádosti. Marným uplynutím této lhůty oprávnění k poskytování spotřebitelského úvěru zaniká.

Nově se bude zákon o spotřebitelském úvěru vztahovat i na hypoteční úvěry, které budou spotřebitelům poskytovány za účelem financování bydlení. Zákon definuje tři typy takových úvěrů na bydlení: úvěr zajištěný nemovitostí nebo její částí, úvěr účelově určený zejména k nabytí nemovitosti a úvěr poskytnutý stavební spořitelnou dle zákona o stavebním spoření.

Zákon se dále zaměřuje na zvýšení ochrany spotřebitele například stanovením maximální možné sankce za pozdní splátky nebo poskytnutím 6 měsíční lhůty na doplacení dlužného úvěru před prodejem zastavené nemovitosti. Upravená je také možnost předčasného splacení, která se bude vztahovat i na smlouvy uzavřené podle předchozí právní úpravy. Spotřebitel tak může předčasně splatit úvěr bez dříve hrozících pokut, zaplatí pouze zákonem předvídané účelně vynaložené náklady na předčasné splacení, jejichž maximální výše je stanovena zákonem. Dále se zavádí povinnost poskytovatelů a zprostředkovatelů jednat čestně, transparentně a zohledňovat práva a zájmy spotřebitele.

Dohled nad dodržováním povinností poskytovatelů spotřebitelských úvěrů pak bude vykonávat ČNB a pro případ porušení tohoto zákona může za určité správní delikty udělit pokutu až ve výši 20 mil. Kč.