CZ I EN I DE

4 / prosinec / 2014

Odchylná ujednání ve spotřebitelské zpotřebovatelské smlouvě

Podle předchozí právní úpravy, konkrétně dle ustanovení § 2 odst. 3 zákona 40/1964 Sb., dále jen „občanský zákoník“, si účastníci občanskoprávních vztahů mohou vzájemná práva a povinnosti upravit dohodou odchylně od zákona, jestliže to zákon výslovně nezakazuje a jestliže z povahy ustanovení zákona nevyplývá, že se od něj nelze odchýlit. Z toho vyplývá, že i v případě zprostředkovatelské smlouvy je možné za splnění uvedených podmínek vzájemná práva a povinnosti upravit odchylně od zákona. Ovšem podle ustanovení o ochraně spotřebitele, konkrétně podle § 55 obč. zák., se smluvní ujednání spotřebitelských smluv nemohou odchýlit od zákona v neprospěch spotřebitele. Spotřebitel se zejména nemůže vzdát práv, které mu zákon poskytuje, nebo jinak zhoršit své smluvní postavení. Ujednání posuzované zprostředkovatelské smlouvy přiznávající zprostředkovateli nárok na odměnu i tehdy, pokud k jejímu uzavření dojde bez jeho přičinění, je ujednáním, které se v neprospěch spotřebitele odchyluje od úpravy uvedené v ustanovení § 774 a násl. obč. zák., a je tudíž podle ustanovení § 55 odst. 1 obč. zák. neplatné.

V současnosti účinný občanský zákoník 89/2012 Sb., v § 1810 a nás., široce upravuje problematiku smluv mezi podnikatelem (§ 420 a § 421) a spotřebitelem (§ 419). Daná úprava však ještě není judikovaná.

rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 23 Cdo 1835/2012, ze dne 25. 6. 2014

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/B997436FA5F8B68EC1257D1600354A31?openDocument&Highlight=0