CZ I EN I DE

18 / prosinec / 2014

Plná moc udělována k právnímu jednání, které musí mít formu notářského zápisu, musí být opatřená úředně ověřeným podpisem

Nejvyšší soud podal výklad § 441 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Podle uvedeného ustanovení musí být plná moc k právnímu jednání, pro něž zákon vyžaduje zvláštní formu, udělena v téže formě. Nejvyšší soud, vědom si obtíží a nejasností, jež uvedené ustanovení vyvolává, sjednotil doposud rozkolísanou praxi v otázce formy plné moci k právnímu jednání, pro které zákon vyžaduje formu notářského zápisu.

V usnesení ze dne 27. 11. 2014, sp. zn. 29 Cdo 3919/2014 Nejvyšší soud uvedl, že plná moc udělená k právnímu jednání, pro které zákon vyžaduje formu notářského zápisu o právním jednání, není neplatná pro nedostatek formy vyžadované zákonem, není-li pochyb o tom, kdo (která osoba) plnou moc udělil. V praxi to znamená, že i tehdy, je-li plná moc udělována k právnímu jednání, které musí mít formu notářského zápisu, postačí, je-li udělena písemně a je-li současně podpis zmocnitele úředně ověřen.

Zdroj: Tisková zpráva Nejvyššího soudu ze dne 17.12.2014. Dostupné z: http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/web/Proverejnostamedia~Tiskovezpravy~Nejvyssi_soud_podal_vyklad___441_odst__2_noveho_obcanskeho_zakoniku~?openDocument&lng=CZ