CZ I EN I DE

8 / prosinec / 2014

Právo být zapomenut

Úřad pro ochranu osobních údajů ve spolupráci se Sdružením pro internetový rozvoj vydal v reakci na rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-131/12 ze dne 13. 5. 2014. Google Spain SL a Google Inc. proti Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) a Mario Costeja González Doporučení úřadu pro ochranu osobních údajů a sdružení pro internetový rozvoj k právu být zapomenut v rámci internetových vyhledávačů. V Doporučení se mimo jiné uvádí:

Soudní dvůr EU došel k závěru, že činnost poskytovatele služby internetového vyhledávače, spočívající v indexování internetových stránek a poskytování odkazů na ně, je zpracováním osobních údajů ve smyslu Směrnice č. 95/46/ES. Poskytovatel této služby je potom v postavení správce takto indexovaných či odkazovaných údajů se všemi povinnostmi, které jsou správci uloženy. Jednou z povinností správce údajů je na základě námitky dotčené osoby posoudit, zda jím prováděné zpracování údajů této osoby je i nadále legální a legitimní. V případě, že tomu tak není, je správce povinen zpracování zastavit či upravit, tak, aby byla v plné míře chráněna práva dotčené osoby. K realizaci tohoto práva soud uvedl, že fyzická osoba může za určitých okolností požadovat přímo na poskytovateli služeb internetového vyhledávače, aby zabránil přístupu k jejím osobním údajům zobrazeným ve výsledku vyhledávání podle jména této osoby, jinak řečeno aby konkrétní výsledek takovéhoto vyhledávání nezobrazoval.

Úřad pro ochranu osobních údajů, Sdružení pro internetový rozvoj 

Celé doporučení na: http://www.uoou.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=12185

Rozsudek ESD na: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=152065&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6332