CZ I EN I DE

24 / březen / 2017

PŘEDSMLUVNÍ ODPOVĚDNOST – VZNIK A POJEM ŠKODY

Náklady, které poškození, důvodně předpokládající uzavření darovací smlouvy, vynaložili na nemovitost potenciálního dárce na základě dohody o rekonstrukci nemovitosti, představují skutečnou škodu (zbytečně vynaložené náklady), pokud k darování nedošlo. Poškození mají právo na náhradu škody ve výši vynaložených prostředků, jestliže si druhá strana darování bez opodstatněných důvodů rozmyslela, ač věděla, že poškození s jejím souhlasem a v dobré víře v následné darování k rekonstrukci přistoupili.

Tento závěr poskytl Nejvyšší soud ČR ve svém rozsudku sp.zn. 25 Cdo 337/2015 ze dne 26. října 2016, ve kterém rozhodoval o tom, zda se předsmluvní odpovědnost uplatní i v případě nedůvodného neuzavření darovací smlouvy a investic ze strany potencionálních obdarovaných do předmětu neuzavřené darovací smlouvy. Nejvyšší soud uzavřel, že potencionální dárce ukončil jednání o uzavření darovací smlouvy bez toho, aniž by k tomu měl legitimní důvod. Dovolací soud takovéto jednání označil za porušení prevenční povinnosti, v jejímž důsledku žalobkyni vznikla škoda ve výši investic do domu, který od žalované nakonec neobdržela.

V tomto rozhodnutí Nejvyšší soud rovněž konstatoval, že škodou mohou být v takových případech zejména náklady vynaložené v souvislosti s předsmluvním vyjednáváním či s přípravou podmínek pro uzavření smlouvy (náklady na právní zastoupení, na znalecké posudky, na správní a jiné poplatky, na zajištění si úvěru apod.) nebo i výdaje směřované k předmětu smlouvy. Není významné, komu byly takové částky zaplaceny (zda je obdržela potenciální smluvní strana či třetí osoby), z hlediska definice skutečné škody je rozhodující, zda se jejich zbytečným vynaložením snížil majetkový stav poškozeného. Takový charakter mohou mít i náklady na úpravu věci, která má být předmětem převodu a kterou předpokládaný budoucí vlastník provedl v dohodě s dosavadním vlastníkem, jako tomu bylo i v nyní projednávané věci.

 

Rozsudek Nejvyššího soudu sp.zn. 25 Cdo 337/2015 ze dne 26. října 2016 dostupný z: http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/BEFFABFB23265FA7C12580A700410826?openDocument&Highlight=0,