CZ I EN I DE

11 / prosinec / 2014

Při určování výše náhrady škody musí soudy vycházet ze skutečného důvodu užívání prostor

Ústavní soud má za to, že pokud obecné soudy při určování výše bezdůvodného obohacení, které vzniklo bezdůvodným užíváním prostor, vycházely pouze z toho, že předmětné prostory jsou bytem, aniž by přihlédly ke skutečnému stavu užívání (jako nebytového prostoru), posoudili věc v rozporu s principy spravedlivého procesu. Ústavní soud uvedl, že v takovémto případě je spravedlivé, aby obecné soudy vycházeli při stanovení výše plnění nikoliv z hodnoty nájemného k bytu, ale z hodnoty nájemného k nebytovému prostoru. Ústavní soud přitom vzcházel ze starší judikatury Nejvyššího soudu, ve které byl akcentován právě skutečný důvod užívání před formálně právní povahou užívaných prostor.

- Nález Ústavního soudu sp. zn. I.ÚS 143/11, ze dne 1. 9. 2014, dostupný na: http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=85389&pos=1&cnt=4&typ=result