CZ I EN I DE

11 / prosinec / 2014

Pro posouzení odpovědnosti jednatele za škodu je nutné předběžné posouzení souladu pokynu valné hromady s právními předpisy

Nejvyšší soud se usnesl na tom, že v řízení v němž se společnost zastoupena společníkem domáhá proti jednateli náhrady škody způsobené porušením povinností při výkonu funkce, je soud oprávněn posoudit si jako předběžnou otázku soulad pokynu valné hromady s právními předpisy a společenskou smlouvou společnosti. Soud při tom vyslovuje pouze předběžný závěr o tom, zda jednatel byl pokynem valné hromady vázán či nikoliv. Tento závěr je nezbytný pro posouzení odpovědnosti jednatele za škodu.

- Usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 1800/2014, ze dne 20. 8. 2014, dostupné na: http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/82F17F8BAE2F9E0CC1257D4E0034C655?openDocument&Highlight=0,