CZ I EN I DE

24 / březen / 2017

PRODEJ „POUŽITÉHO“ POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU NA FYZICKÉM NOSIČI

Původní nabyvatel rozmnoženiny počítačového programu na fyzickém nosiči a s ní související licence k neomezenému užívání je oprávněn tuto rozmnoženinu spolu s licencí prodat dalšímu nabyvateli. Pokud však fyzický nosič původně dodané rozmnoženiny počítačového programu je poškozen, zničen nebo ztracen, nesmí původní nabyvatel dodat novému nabyvateli svou záložní rozmnoženinu programu bez svolení nositele autorských práv.

SDEU ve svém rozhodnutí ve věci C-166/15 ze dne 12. 10. 2016 potvrdil své závěry vyplývající z rozsudku ve věci C‑128/11 ze dne 3. 7. 2012 (UsedSoft), že se právo na šíření (další převod) počítačových programů v rámci EU vyčerpá při prvním prodeji licence. Navíc SDEU však vyslovil závěr, že pokud dojde ke zničení, poškození či ztracení fyzického nosiče, nemůže být program prodán na záložní kopii tohoto programu. V takovém případě může být záložní kopii s počítačovým programem prodána jen se svolením nositele autorských práv.

 

Rozsudek SDEU ze dne 12. 10. 2016 sp.zn. C‑166/15 dostupný z: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=184446&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=314546