CZ I EN I DE

7 / prosinec / 2014

Smlouva o dílo v NOZ ( pohled soudce na vybrané otázky a použitelnost stávající judikatury)

Smlouva o dílo představuje v závazkových vztazích historicky jeden z nejdůležitějších smluvních typů. Svůj význam si zachovává i v novém občanském zákoníku.  Novou úpravou dochází k zásadní změně v otázce nároků zhotovitele na zaplacení ceny díla, jestliže dílo bylo dokončeno a předáno jako vadné. Judikatura (např. 32 Odo 1326/2006, 29 Odo 11/2001, 29 Odo 416/2001), dosud dovozovala, že zhotovitel v takovém případě nárok na zaplacení ceny díla, nebylo-li mezi stranami dohodnuto něco jiného, nemá. Nová úprava volí řešení odlišné. Zásadní změnou je dále posílení práv objednatele z vad díla, je-li jím stavba. Ustanovení § 2630 zavádí v této souvislosti se zhotovitelem spoluodpovědnost dalších osob za vady stavby. Další změnou nové úpravy je specifické řešení děl s nehmotným výsledkem.

Konečně, kromě těchto hmotněprávních ustanovení smlouvy o dílo, je z pohledu soudce jednou z nejvýznamnějších změn nová procesní úprava možných zásahů soudů do autonomie vůle stran, na níž je jinak nový kodex vystavěn. 

 

JUDr. Ing. Pavel Horák, Ph.D. 

Celý článek na:  https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembrgrpweyk7hfpxg5dsl4zdc&rowIndex=7