CZ I EN I DE

23 / únor / 2015

Uchazeč o veřejnou zakázku nemá nárok na náhradu škody nákladů řízení, uspěje-li s před ÚOHS

Mnozí uchazeči veřejných zakázek se domnívají, že jim v případě neúspěchu vzniká právo na náhradu škody. Tito uchazeči se často snaží podat návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, od kterého si slibují zrušení rozhodnutí zadavatele o svém vyloučení, či zrušení výběru nejvýhodnější nabídky, či snad, že eventuálně bude smlouva nakonec uzavřena s nimi. Dále se někteří uchazeči domnívají, že jim přísluší nárok na náhradu škody vzhledem ke skutečnosti, že jejich nabídka nebyla vybrána jako vítězná a zároveň si nárokují ušlý zisk, který plyne z času „promrhaného“ účastí v zadávacím řízení. Judikatura se ovšem shoduje na tom, že žádný z těchto nároků uchazeče neexistuje, neboť neexistuje subjektivní právo na vítězství v zadávacím řízení, což plyne už ze soutěžní povahy zadávacího řízení.

S tím souvisí i domáhání se přezkumu úkonů zadavatele u ÚOHS v souvislosti s neoprávněným vyloučením uchazečů zadávacího řízení. Řízení před ÚOHS je veřejnoprávní povahy a tudíž, pokud zákon o veřejných zakázkách nestanoví jinak, nemá účastník řízení, a to ani účastník úspěšný, právo na náhradu nákladů vynaložených na účast v řízení. V souvislosti s tím lze zmínit nález Ústavního soudu ČR ze dne 30. 6. 2004, sp. zn. III. ÚS 321/03, který se vyjadřuje k případům, kdy se řízení přesune ze správního do občanského soudního řízení, tedy do řízení o náhradu škody. Podle zmíněného nálezu nejsou soudy oprávněny přiznat náhradu nákladů řízení ze správního řízení, neboť tyto spadají výhradně do pravomoci orgánů, který dané řízení vede.