CZ I EN I DE

6 / červen / 2017

ÚS: Jednatelem i v pracovním poměru vs. NS: Takový pracovní poměr je neplatný

Ústavní soud se v září loňského roku ostře postavil proti ustálené judikatuře Nejvyššího soudu, podle které pokud člen statutárního orgánu obchodní korporace (např. jednatel, člen představenstva) vykonává činnost statutárního orgánu, ovšem v pracovněprávního vztahu, jde vždy o nedovolený tzv. souběh funkcí a takový pracovní poměr je neplatný. Ústavní soud totiž zastává názor, že pokud si smluvní strany na základě jejich shodné vůle chtějí smlouvu o výkonu funkce podřídit režimu zákoníku práce, nemůže jim být takové jednání zakázáno a je třeba jej respektovat. Navíc vyslovil nesouhlas s takovým soudcovským dotvářením práva, neboť zákaz souběhu funkcí nebyl nikdy zákonem stanoven.

 Nejvyšší soud však v nedávno zveřejněném rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 3613/2015 ze dne 19. 1. 2017 odmítl respektovat názor Ústavního soudu a dále trvá na správnosti své dosavadní judikatury, tedy že režimu zákoníku práce nelze podřídit jiné právní vztahy než takové, ve kterých jde o výkon závislé práce (tedy ve vztahu nadřízenosti a podřízenosti, osobně, podle pokynů zaměstnavatele, jeho jménem, za mzdu, plat nebo odměnu, v pracovní době nebo jinak stanovené, na pracovišti nebo jiném stanoveném místě, na jeho náklady a odpovědnost), a to ani na základě shodné vůle stran.

Více informací najdete pod tímto odkazem:

<https://www.epravo.cz/top/clanky/nejvyssi-soud-opetovne-k-nepripustnosti-soubehu-funkci-105900.html?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=novinky-epravo-cz-16-5-2017>