CZ I EN I DE

Právo bankovní a finanční

Financování podnikání či konkrétních transakcí je oblastí, která se prolíná každou hospodářskou aktivitou. Každá společnost řeší nezbytně otázku jak financovat svoji podnikatelskou činnost, přičemž se ji nabízejí zejména dvě klasické možnosti – financování dluhové poskytované bankami a dalšími subjekty nebo financování prostřednictvím vlastních zdrojů získaných vstupem investorů do společnosti. Dále samozřejmě existuje celá řada konkrétních finančních nástrojů k financování různých obchodních transakcí jako např. faktoring nebo forfaiting. Na stranu druhou může mít podnikatel rovněž volné finanční zdroje k investici, a to jak na kapitálovém trhu nebo prostřednictvím majetkové účasti v jiných společnostech. Všechny tyto transakce vyžadují ty nejkvalitnější právní služby pro kvalifikované ošetření právního postavení všech zahrnutých subjektů.

Velkou novinkou je nový zákon o investičních společnostech a investičních fondech, který přináší na trh kolektivního investování doslova revoluci. Nový zákon vychází z několika evropských směrnic týkajících se kolektivního investování, specializovaných fondů a jeho předlohou byla rovněž právní úprava kolektivního investování v Lucembursku, ale také v Německu, Velké Británii a Irsku. Největší změny se soustředily na skupinu fondů kvalifikovaných investorů, u nichž zejména rozšíření právních forem přináší větší možnosti pro společnosti při zakládání těchto fondů. Novými formami jsou svěřenský fond, akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV) a komanditní společnost na investiční listy (SICAR). Tyto nové právní formy mají za úkol přiblížit právní úpravu zahraničním zvyklostem a právně zatraktivnit kolektivní investování v ČR i pro zahraniční investory. Nová úprava se dále dotkne těch, kteří spravují majetek více investorů, který dále investují podle určitých strategií za účelem dosažení společných zisků. V novém zákonu je totiž zapracována též úprava investování do alternativních investičních fondů (AIFMD). Novinka se tedy dotkne například developerských společností, soukromých nadací, private equity apod.

Kontakt

JUDr. Jiří Feichtinger, Ph.D.
společník odpovědný za sekci
Bankovnictví a kolektivní investování
Adresa: Mariánské nám. 6,
Znojmo 669 02
Telefon: +420 530 512 280
E-mail: jiri.feichtinger@akfz.cz

Mgr. David Fyrbach, LL.M.
společník odpovědný za sekci
Bankovnictví a financování
Adresa: Římská 12, 120 00 Praha 2
Telefon: +420 273 132 637
E-mail: david.fyrbach@akfz.cz