CZ I EN I DE

19 / únor / 2014

Běh promlčecí doby ohledně obchodního závazku, u kterého nebyla doba splatnosti sjednána ani určena

Promlčecí doba ohledně obchodního závazku (pohledávky), u kterého nebyla doba splatnosti sjednána ani určena právním předpisem nebo rozhodnutím, začne běžet (v souladu s § 391 odst. 1 ObchZ) již dnem, kdy věřitel mohl dlužníka o plnění obchodního závazku poprvé požádat; okolnost, že věřitel dlužníka o toto plnění následně též požádal (§ 340 odst. 2 ObchZ), není důvodem ke změně jejího počátku (tedy k použití § 392 odst. 1 věty první ObchZ). Úprava obsažená v § 392 odst. 1 větě první ObchZ předpokládá, že splatnost závazku je určena dohodou, právním předpisem nebo rozhodnutím.

I vztah z bezdůvodného obohacení může být obchodním závazkovým vztahem (obchodním závazkem), pro který se rovněž uplatní úprava promlčení obsažená v obchodním zákoníku.

Rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky z 9. 10. 2013, sp. zn. 31 Cdo 3881/2009

Rozsudek dostupný na:

 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/4FCA9096DD4E5B17C1257C070056754D?openDocument&Highlight=0