CZ I EN I DE

27 / říjen / 2016

Dynamická IP adresa může být chráněným osobním údajem

Dne 19. října 2016 vydal Soudní dvůr rozhodnutí ve věci C‑582/14, v němž posuzoval, zda dynamická IP adresa může být osobním údajem.

Soud dospěl k závěru, že dynamická IP adresa sama o sobě přímo neodhaluje totožnost fyzické osoby a nepředstavuje tedy osobní údaj. Nicméně pokud určitá osoba dynamické IP adresy uchovává a má k dispozici právní prostředky, které jí umožňují nechat identifikovat konkrétní uživatele uchovaných IP adres díky dalším informacím, kterými disponuje poskytovatel internetového připojení těchto uživatelů, dle Soudního dvora takové dynamické IP adresy představují pro tuto osobu osobní údaj chráněny právní úpravou ochrany osobních údajů.

Rozhodnutí je dostupné pod následujícím odkazem: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=184668&pageIndex=0&doclang=cs&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1403270