CZ I EN I DE

12 / únor / 2018

Evropský parlament přijal návrh nařízení o řešení zeměpisného blokování

Evropský parlament přijal v prvním čtení návrh Nařízení EP a Rady o řešení zeměpisného blokování a jiných forem diskriminace na vnitřním trhu kvůli státní příslušnosti, místu bydliště či místu usazení zákazníků a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES.

Evropská komise předložila návrh znění tohoto Nařízení v květnu roku 2016 jako součást strategie Jednotného digitálního trhu. Nařízení o řešení zeměpisného blokování si klade za cíl zabránit blokování prodejců na webových stránkách jiných členských států EU a tím i poskytnout zákazníkům možnost vybrat si, na jakých stránkách si zakoupí své zboží, aniž by byli automaticky přesměrováni na jiné stránky z důvodu jejich státní příslušnosti, místa bydliště či místa usazení.

Uvedené Nařízení podléhá standardnímu legislativnímu postupu, což znamená, že Evropský parlament i Rada se budou muset shodnout na jednotném znění jeho textu. Vzhledem k výzvě Rady přijmout znění návrhu Nařízení adresované Evropskému parlamentu, se očekává, že i Rada přijme Nařízení v prvním čtení na jednom z nejbližších zasedání. Pro více informací o Nařízení odkazujeme na následující stránky:

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180202IPR97022/parliament-votes-to-end-barriers-to-cross-border-online-shopping

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0023+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN