CZ I EN I DE

12 / únor / 2018

Nastala účinnost zákona o platebním styku

Dne 13.ledna 2018 nabyl účinnosti zákon 370/2017 Sb. o platebním styku, který do českého právního řádu implementuje evropskou směrnici 2015/2366 o platebních službách na vnitřním trhu[1].

Jedním z cílů nové úpravy je omezit existující monopol bank. Změny, které v tomto ohledu úprava přináší, se týkají především zavedení nových platebních služeb. Jde o tzv. nepřímé dání platebního příkazu a informování o platebním účtu. Nově obě tyto služby může zabezpečovat kromě poskytovatele platebního účtu, kterým je dnes obvykle banka, také subjekt odlišný od poskytovatele platebního účtu.

Nepřímé dání platebního příkazu spočívá v zadání příkazu prostřednictvím jiného poskytovatele služby, než je subjekt, který vede platební účet. To například znamená, že pro zadání dvou plateb, z nichž každou chceme provést z jiného účtu vedeného u odlišných bank, už nebude potřeba se přihlašovat do dvou různých aplikací, ale bude možné je provést z jednoho centrálního místa, ať už spravovaného některou bankou anebo třetí institucí.

Služba poskytnutí informací o platebním účtu znamená, že pokud uživatel udělí souhlas s poskytnutím informací, je poskytovatel, který vede platební účet, povinen tyto informace subjektu zabezpečujícímu novou službu předat. Zároveň jsou stanovena pravidla pro výkon správy těchto informací vždy tak, aby byla zajištěna jejich ochrana.

Odkaz na zákon je zde:

https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-11-rijna-2017-o-platebnim-styku-21887.html

[1] směrnice 2015/2366 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES.