CZ I EN I DE

24 / březen / 2017

PRODEJ PADĚLKŮ A ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE REÁLNÉHO TRŽIŠTĚ ZA JEJICH PRODEJ NÁJEMCI

Článek 11 věta třetí směrnice 2004/48/ES o dodržování práv duševního vlastnictví musí být vykládán v tom smyslu, že pojem „prostředník, jehož služby jsou užívány třetími osobami k porušování práva duševního vlastnictví“ ve smyslu tohoto ustanovení, zahrnuje osobu, která má pronajatu tržnici a jednotlivá prodejní místa v této tržnici podnajímá trhovcům, z nichž někteří svou plochu využívají k prodeji padělků výrobků chráněných ochrannými známkami.

Článek 11 věta třetí směrnice 2004/48 musí být vykládán v tom smyslu, že podmínky pro vydání soudního zákazu ve smyslu tohoto ustanovení vůči prostředníkovi, který poskytuje službu spočívající v pronajímání prodejních míst na tržnici, jsou totožné s podmínkami, které Soudní dvůr uvedl v rozsudku ze dne 12. července 2011, L’Oréal a další (C 324/09), a které platí v souvislosti se soudními zákazy, jež mohou být vydány vůči prostředníkům na on-line tržišti.

SDEU takto odpověděl na předběžné otázky Nejvyššího soudu ČR, které mířily na to, zda se závěry SDEU poskytnuté v rozsudku L’Oréal vztahují pouze na tržiště elektronické (například ebay), či je lze vztáhnout i na tržiště reálné. Z výše uvedeného je patrné, že se v tomto případě SDEU zastal majitelů práv duševního vlastnictví a dovodil, že závěry ze zmiňovaného rozsudku L’Oréal se vztahují i na tržiště reálná.

Rozsudek SDEU ze dne 7. 7. 2016 sp.zn. (C-494/15) dostupný z : http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=181465&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=314440