CZ I EN I DE

11 / prosinec / 2014

Promlčecí doba u promlčení škody v důsledku dlouhého vkladového řízení počne běžet nejdřív po provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí

Ústavní soud rozhodl, že při uplatňování nároku na náhradu škody vůči státu běží promlčecí doba ode dne, kdy se poškozený dozvěděl o škodě a o tom, kdo za ní odpovídá. Pokud škoda spočívá v nemožnosti realizovat vlastnické právo poškozeného třeba v důsledku příliš dlouhého vkladového řízení, nemůže promlčecí doba začít běžet dříve, než je vlastnické právo poškozeného vůbec konstituováno. Jiný závěr obecného soudu vede k porušení základního práva na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím soudu, jiného státního orgánu či orgánu veřejné zprávy nebo nesprávným úředním postupem, garantovaného čl. 36 odst. 3 Listiny základních práv a svobod.

- Nález Ústavního soudu sp. zn. I.ÚS 1744/12, ze dne 24. 7. 2014, dostupný na: http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=84933&pos=1&cnt=4&typ=result