CZ I EN I DE

25 / leden / 2018

Soudní dvůr: spotřebitel zastupující nároky své i jiných spotřebitelů není oprávněn žalovat protistranu v místě svého bydliště

Dne 25. ledna 2018 vydal Soudní dvůr Evropské unie rozsudek ve věci Maximilian Schrems proti Facebook Ireland Limited (C‑498/16) týkající se zvláštní příslušnosti u spotřebitelských smluv (tj. určení u soudů, kterého členského státu EU může být spotřebitel žalován nebo kde může protistranu žalovat).

Spor v dané věci spočíval v tom, že Maximilian Schrems byl od roku 2008 uživatelem sociální sítě Facebook, kterou využíval pouze pro soukromé účely. Od roku 2011 pak začal na Facebooku užívat stránku, na níž mimo jiné informoval o svých přednáškách, vystoupeních v médiích a která sloužila pro veřejné výzvy k darům a k propagaci jeho knih. Pan Schrems současně založil (neziskové) sdružení, jehož cílem bylo dodržování práv na ochranu údajů. V návaznosti na to na něj tisíce lidí (spotřebitelů) z celého světa postoupilo své nároky vyplývající z údajných porušení jejich práv na ochranu údajů. V dané věci se pan Schrems následně domáhal vůči Facebooku nároků vlastních a sedmi dalších spotřebitelů, přičemž se rozhodl žalovat Facebook v souladu se zvláštní příslušnosti u spotřebitelských smluv v místě svého bydliště. Facebook proti tomu vznesl námitku chybějící příslušnosti, jelikož podle něj není možné považovat pana Schremse jednajícího jménem několika spotřebitelů za spotřebitele, a tudíž může žalovat Facebooku pouze v Irsku, kde má Facebook své sídlo. 

Soudní dvůr Evropské unie ve svém rozsudku dospěl k závěru, že uživatel soukromého účtu na Facebooku neztrácí postavení „spotřebitele“, pokud vydává knihy, přednáší, provozuje internetové stránky, vybírá dary a nechává si na sebe postoupit nároky spotřebitelů za účelem jejich uplatnění u soudu. Současně však prohlásil, že spotřebitel může být chráněn jen v případě, že je sám smluvní stranou spotřebitelské smlouvy a je sám žalobcem nebo žalovaným. Jestliže tedy pana Schrems uplatňoval se svými nároky také nároky jiných spotřebitelů, nebyl oprávněn využít zvláštní příslušnosti u spotřebitelských smluv. Pan Schrems tedy neměl žalovat Facebook ve státě svého bydliště, jestliže tak nečinil pouze za sebe, ale měl Facebook žalovat v místě jeho sídla (Irsku).

Odkaz na rozsudek:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198764&pageIndex=0&doclang=CS&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=846387