CZ I EN I DE

24 / březen / 2017

UŽITÍ HYPERTEXTOVÉHO ODKAZU K NEOPRÁVNĚNĚ ZVEŘEJNĚNÉMU DÍLU

Článek 3 odst. 1 směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti musí být vykládán v tom smyslu, že za účelem posouzení, zda umístění hypertextových odkazů na internetové stránce na chráněná díla, která jsou volně dostupná na jiné internetové stránce bez souhlasu nositele autorského práva, představuje „sdělování veřejnosti“ ve smyslu tohoto ustanovení, je třeba určit, zda byly tyto odkazy poskytnuty nikoli za účelem dosažení zisku osobou, která nevěděla nebo nemohla rozumně vědět o protiprávní povaze zveřejnění těchto děl na této jiné internetové stránce, nebo zda naopak byly poskytnuty za účelem dosažení zisku, v kterémžto případě musí být taková znalost presumována.

Výše uvedený závěr vyslovil SDEU ve svém rozhodnutí ve věci GS Media BV proti Sanoma Media Netherlands BV (C‑160/15), kde podstatou sporu bylo zveřejnění hypertextového odkazu na stránkách společnosti GS Media, který odkazoval na webové stránky obsahující neoprávněně zveřejněné fotografie nizozemské modelky Britt Dekker, které byly pořízeny pro časopis Playboy a publikovány na těchto stránkách bez souhlasu vlastníka autorských práv.

Nejprve se soudní dvůr zabýval tím, zda může být umístění hypertextového odkazu na internetových stránkách vůbec považováno za sdělování díla veřejnosti, neboť v rozsudku ze dne 13. února 2014, Svensson a další (C‑466/12, EU:C:2014:76) vyslovil závěr, že umístění hypertextového odkazu na jedné internetové stránce, na díla, která jsou volně dostupná na jiné internetové stránce, nepředstavuje „sdělování veřejnosti“, přičemž tento svůj závěr potvrdil v  usnesení ze dne 21. října 2014, BestWater International (C‑348/13, nezveřejněné, EU:C:2014:2315). V tomto předmětném rozhodnutí však SDEU připustil, že v případě, kdy odkaz směřuje na stránku, kde je umístěno neoprávněně zveřejněné dílo a subjekt, který takový hypertextový odkaz na své stránky umístil věděl, nebo musel vědět o protiprávní povaze zveřejnění tohoto díla, pak se jedná o sdělování díla veřejnosti dle článku 3 odst. 1 směrnice 2001/29/ES. Významnou roli ve vztahu k výše uvedenému hraje i důvod umístění takového odkazu, neboť v případě umístění odkazu na své internetové stránky za účelem zisku, se vědomost o protiprávnosti takového zveřejnění presumuje.

 

Rozsudek Soudního dvora ve věci C-160/15, ze dne 8. září 2016. GS Media BV v. Sanoma Media Netherlands BV a další, dostupný z: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183124&pageIndex=0&doclang=CS&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=275536