Brexit – aktuální stav a budoucí vývoj

Brexit se po letech vyjednávání pomalu chýlí ke konci. Konečné znění tzv. brexitové dohody již bylo schváleno a podepsáno jak ze strany Evropské komise a Rady, tak ze strany Velké Británie. Posledním krokem k tomu, aby Velká Británie opustila o půlnoci 31. 1. 2020 Evropskou Unii je ratifikace dohody Evropským parlamentem, k čemuž má dojít dnes (29. 1. 2020).

Od 1. 2. 2020 začne tzv. přechodného období, během kterého bude Velká Británie i nadále vázána legislativou EU a fakticky tak setrvá i v celní unii a na jednotném trhu. Pro obchodníky a občany Evropské unie se tedy odchodem Velké Británie z Evropské unie fakticky nic nemění, a to přinejmenším až do konce přechodného období. Velká Británii však již nebude členem politických institucí EU, a to včetně Evropského parlamentu.

Přechodné období bude trvat do konce roku 2020 s možností jeho prodloužení, a to až o dva roky. Přechodné období si klade za cíl jednak umožnit pozvolný odchod Velké Británie z EU, jednak poskytnout prostor pro vyjednání podoby budoucích vztahů mezi stranami. Stěžejním pro Velkou Británii bude vyjednání obchodní dohody s EU, aby její výrobky a služby měly co největší přístup na unijní trh. Vedle obchodní dohody bude třeba vyjednat formy spolupráce mezi Velkou Británií a EU zejména pro oblasti bezpečnosti a práva.

Pokud budou vyjednávání mezi Evropskou unií a Velkou Británií v přechodném období úspěšná a dohoda o budoucím partnerství s EU bude schválena a ratifikována do konce roku 2020, začnou se od 1. 1. 2021 vztahy mezi stranami řídit sjednanými pravidly. Pokud ke sjednání pravidel nedojde a Velká Británie zároveň nepožádá o prodloužení přechodného období, nastane pro Velkou Británii obávaný scénář tvrdého brexitu. Obchod mezi stranami by se v takovém případě začal řídit pravidly Světové obchodní organizace (WTO) a mohlo by tak dojít mimo jiné i k zavedení dovozních cel do Evropské unie.

Jedním z podstatných aspektů vystoupení Velké Británie z EU je i problematika ochrany osobních údajů. V průběhu přechodného období bude ve Velké Británii i nadále platit GDPR a související předpisy a předávání osobních údajů do Velké Británie tedy nebude problematické. Po skončení přechodného období brexitová dohoda předpokládá, že Velká Británie zajistí úroveň ochrany osobních údajů, která je v zásadě rovnocenná úrovni ochrany poskytované podle práva EU, což Evropská komise konstatuje formálním rozhodnutím o odpovídající ochraně dle čl. 45 GDPR. I po skončení přechodného období by tedy mělo být možné předávat osobní údaje do Velké Británie bez zvláštních opatření.