CZ I EN I DE

Právo obchodních korporací

Obchodní korporace je ohniskem různorodých, často protichůdných zájmů různých skupin osob, které prostřednictvím svých vztahů s obchodní korporací uspokojují své, zejména materiální potřeby. Na půdě obchodní korporace se tak střetávají zájmy jejích akcionářů, manažerů, věřitelů, zaměstnanců a v neposlední řadě korporace samé. Ačkoliv je hlavním úkolem statutárních orgánů obchodní korporace, aby vždy jednaly informovaně, odborně a v nejlepším zájmu obchodní korporace, je v praxi zcela běžné, že vlastníci obchodních korporací využívají svého vlivu tak, aby dotčení manažeři upřednostnili zájmy vlastníků před zájmy společnosti a jejích věřitelů. Není proto náhodou, že v posledních letech vzrůstá tendence věřitelů uplatňovat své nároky vůči korporaci, která je v úpadku, proti jejím manažerům a společníkům, často úspěšně.

Základním předpokladem zachování majetkové samostatnosti obchodní korporace a neodpovědnosti za její obchodní neúspěch je přijetí vhodné úpravy vztahů mezi společností a jejími vlastníky, mezi společností a jejími manažery a mezi jejími vlastníky navzájem. Tato potřeba obzvláště vyvstává v souvislosti s nabytím účinnosti zákona o obchodních korporacích dne 1. ledna 2014. Tento zákon nově upravuje odpovědnost statutárních orgánů a koncernové právo. Obchodní korporace jsou dle jeho § 777 odst. 2 povinny přizpůsobit své společenské smlouvy do konce června 2014 nové právní úpravě, jinak mohou být po výzvě soudu zrušeny.

Naše služby:

 • zakládání obchodních korporací, úprava jejich zakladatelských dokumentů, jejich přizpůsobení zákonu o obchodních korporacích
 • příprava vnitřních předpisů obchodních korporací
 • přeměny obchodních korporací
 • zastupování klientů při koupi a prodeji obchodních korporací, zajištění právního due diligence, poradenství v souvislosti s financováním těchto transakcí a jejich zajištěním
 • příprava akcionářských dohod a smluv o joint venture
 • poradenství statutárním orgánům ohledně pokynů mateřské společnosti
 • příprava smluv o výkonu funkce
 • restrukturalizace za účelem diverzifikace obchodních rizik

Vybrané projekty:

 • zastupování investora při akvizice společnosti působící v oblasti energetiky v hodnotě 7 mil. EUR
 • zastupování klienta při prodeji společnosti působící v oblasti ICT v hodnotě 200 mil. CZ
 • příprava a realizace fúze společnosti působících v oblasti ICT v celkové hodnotě přesahující 1 mld. Kč.
 • zastupování ve sporu o neplatnost valné hromady
 • poskytování poradenství členům statutárních orgánů společností působících v oblasti ICT v souvislosti s vhodnou úpravou jejich vztahů vůči společnosti s ohledem na jejich odměňování a odpovědnost
 • poradenství společnosti působící v oblasti reklamy v souvislosti s obranou proti možnému zneužití vlivu zahraniční mateřské společnosti
 • zastupování věřitele ve věřitelském výboru při reorganizaci stavební společnosti

Kontakt

Mgr. David Fyrbach, LL.M.
společník odpovědný za sekci
Práva obchodních korporací
Adresa: Římská 12, 120 00 Praha 2
Telefon: +420 273 132 637
E-mail: david.fyrbach@akfz.cz