CZ I EN I DE

Řešení sporů

V soukromém životě, ale například i v činnosti a působení obchodních korporací může dojít k situaci, která si z hlediska efektivity a rychlosti vyžaduje autoritativní rozhodnutí třetí strany, ať už jde o řízení před obecnými soudy, rozhodčí řízení nebo mezinárodní arbitráže. V takových případech je pro dosažení svých práv nutnost odborného právního zastoupení naprosto nezbytná. Advokáti působící v naší advokátní kanceláři se podílejí na zastupování společností a občanů v civilních a obchodních sporech. Poskytují poradenství v přípravných fázích řešení sporů, ale i v průběhu celého soudního řízení. Společníci naší advokátní kanceláře současně mají zkušenosti se zastupováním klientů včetně států v oblasti národních, mezinárodních a investičních rozhodčích řízení.

Základním kamenem úspěchu v oblasti řešení sporů je zvolení vhodné počáteční procesní strategie a zároveň pečlivý dohled nad průběhem sporného řízení v celé jeho šíři. Dalším důležitým aspektem je i individuální přístup ke klientům a snaha o nalezení nejadekvátnějšího a nejrychlejšího řešení v každém konkrétním případě, které jsou v naší advokátní kanceláři samozřejmostí.

Naši advokáti mají se spornou agendou bohaté zkušenosti, a to nejenom z pozice jedné ze stran řízení. Společník naší kanceláře, Mgr. David Fyrbach LL.M., je zapsán v seznamu rozhodců London Court of International Arbitration, Německého institutu pro rozhodčí řízení a v neposlední řadě i Rakouské rozhodčí asociace. V rámci sporné agendy je tedy naše advokátní kancelář schopna nabídnout naprosto špičkové a komplexní služby.

Naše služby:

 • zastupování v soudním a rozhodčím řízení včetně zastupování před Ústavním soudem
 • zastupování ve správním řízení a před správními soudy
 • zastupování v insolvenčním řízení
 • zastupování při výkonu rozhodnutí a exekučním řízení včetně uznání a vykonáni zahraničních rozsudků a rozhodčích nálezů
 • zastupování ve sporech před Českým telekomunikačním úřadem
 • zastupování ve sporech před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
 • sepis právních stanovisek ke vzniklým sporům
 • zastupování ve sporech z porušení rozpočtové kázně příjemci dotací a z finančních korekcí včetně zastupování ve sporech s Komisí (EU)
 • příprava strategie vedení sporu včetně vyhledání vhodných znalců
 • příprava narovnání a soudních smírů

Vybrané projekty:

 • zastupování klienta ve sporu o neplatnost prodeje části podniku před Nejvyšším soudem (úspěšné)
 • zastupování architektonického studia ve sporu s přední stavební firmou vzniklého z tvrzeného porušení povinností při vypracování projektové dokumentace
 • zastupování Slovenské republiky v případě Achmea B.V. (dříve EUREKO) vs. Slovenská republika (spor o nároku převyšujícím 150 milionů EUR; Slovenská republika byla z větší části úspěšná)
 • Zastupování věřitele v insolvenčním sporu a souvisejících incidenčních sporech v celkové hodnotě 70 mil. Kč
 • zastupování Slovenské republiky v případě nizozemského investora vs. Slovenská republika (spor o nároku převyšujícím 300 milionů EUR; Slovenská republika vyhrála v plném rozsahu)
 • zastupování Slovenské republiky v případě nizozemského investora vs. Slovenská republika (spor o nároku převyšujícím 1 mld. EUR; Slovenská republika vyhrála v plném rozsahu)
 • zastupování České republiky v případě kanadského investora vs. Česká republika;
 • zastupování investora v rozhodčím řízení ve sporu ze smlouvy o dílo o nárok ve výši cca 100 mil Kč
 • zastupování ve sporu s Komisí o finanční korekci ve výši 1 mld. Kč
 • právní poradenství statutárnímu městu ve sporu s řídícím orgánem operačního programu o finanční korekci
 • zastupování ve sporu o neplatnost valné hromady
 • zastupování české chemické společnosti proti íránské státní společnosti ve sporu vzniklém při výstavbě továrny na močovinu
 • zastupování ve sporu vzniklém při dodání linky na plnění nápojů
 • zastupování přední české IT společnosti ve sporu o určení neplatnosti smlouvy o dílo s hodnotou 200 mil. Kč
 • zastupování klienta proti TV Nova ve sporu týkajícím se porušení práv na ochranu osobnosti klienta spočívajícím ve vysílání dehonestující reportáže
 • zastupování předního developera ve sporu z výstavby nákupního centra v hodnotě několika set milionů CZK

Kontakt

JUDr. Jiří Feichtinger, Ph.D.
společník odpovědný za sekci
Řešení sporů
Adresa: Mariánské nám. 6,
Znojmo 669 02
Telefon: +420 530 512 280
E-mail: jiri.feichtinger@akfz.cz

Mgr. David Fyrbach, LL.M.
společník odpovědný za sekci
Řešení sporů
Adresa: Římská 12, 120 00 Praha 2
Telefon: +420 273 132 637
E-mail: david.fyrbach@akfz.cz