CZ I EN I DE

Veřejné investice a financování

Veřejné finance jsou dnes součástí každodenního obchodního života. Právní úprava vydávání veřejných prostředků ale zároveň patří k jedněm z nejsložitějších. Veřejné orgány a instituce čelí propletenci regulatorních požadavků, ve kterém jedno řešení může vyhovovat požadavkům zadávání veřejných zakázek, a přitom úplně pohořet v testu veřejné podpory, financování z evropských fondů nebo rozpočtového práva. Příjemci dotací si zvykají, že nedodržení zdánlivě nesouvisejících pravidel je může připravit o čtvrtinu nebo i větší část přislíbeného financování, a v obavách skloňují pojmy finanční korekce a porušení rozpočtové kázně.

Ať připravují jednu nabídku v zadávacím řízení nebo s řídícím orgánem nastavují celý dotační program, Feichtinger Žídek Fyrbach advokáti hledají vždy taková řešení, která obstojí – před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, před řídícím orgánem operačního programu nebo před Evropskou Komisí.

Naše služby:

 • podpora zadavatelů – příprava zadávacích podmínek, administrace veřejných zakázek, zastupování v řízení před ÚOHS
 • podpora uchazečů – příprava nabídek, zastupování v zadávacím řízení, zpracování námitek, zastupování v řízení před ÚOHS
 • podpora poskytovatelů dotací – příprava dotačních podmínek, analýza plnění povinností příjemců dotací
 • podpora příjemců dotací – podpora při přípravě žádosti, zastupování v případě krácení dotace
 • řešení problematiky svobodného přístupu k informacím
 • řešení otázek souvisejících s financování veřejné dopravy
 • právní rozbory konkrétních otázek z oblasti práva veřejných zakázek, veřejné podpory, rozpočtového práva a dalších

Vybrané projekty:

 • komplexní právní nastavení státního investičního fondu financovaného ze strukturálních fondů EU
 • příprava pravidel dotačního programu na podporu mobility vědeckých pracovníků (financování z FP7)
 • poradenství příjemci dotace ve věci obrany proti finanční korekci u projektu s rozpočtem 1,8 mld. Kč
 • zastupování řídícího orgánu před Evropskou komisí ve věci finanční korekce v řádech mld. Kč
 • zastupování státu před Evropskou komisí v řízení o porušení práva EU (tzv. infringement)
 • poradenství územnímu celku ve věci financování veřejné dopravy

Publikace:

 • Mgr. Jakub Stránský je spoluautorem komentáře k zákonu o veřejných zakázkách

Kontakt

Mgr. Petr Žídek, Ph.D.
společník odpovědný za sekci
Veřejné investice a financování
Adresa: tř. Kpt. Jaroše 13
602 00 Brno
Telefon: +420 530 510 400
E-mail: petr.zidek@akfz.cz

Mgr. Jakub Stránský
advokát
Adresa: Římská 12, 120 00 Praha 2
Telefon: +420 273 132 637
E-mail: stransky@akfz.cz