Mgr. David Fyrbach, LL.M.

Partner a advokát

David se v advokacii specializuje na právo obchodních korporací, přeměny, akvizice, právo kapitálové trhu a sporovou agendu plynoucí z těchto specializací. Říká, že tyto oblasti si v průběhu let vybraly jeho – ne on je. Spolu s korporátním týmem má za sebou celou řadu velkých transakcí, které se týkaly prodeje firmy, vstupu investora do startupu nebo restrukturalizace společnosti. 

Finanční trhy, investiční fondy, nekalá soutěž… Davidovy zkušenosti přesahují hranice České republiky. Studoval korporátní právo na univerzitě v Pasově, zastupoval ve sporech z ochrany investic ve Švýcarsku a Velké Británii.

Je rozhodcem DIS a Rozhodčího soudu při Hospodářské a Agrární komoře a VIAC. Kromě toho rád a hodně čte a píše, je spoluautorem knihy Společnost s ručením omezeným nakladatelství Wolters Kluwer.

Mluví a píše česky, německy a anglicky.

Specializace


Právo obchodních korporací a M&A


Řešení sporů a insolvence


Financování a kapitálové trhy

Advokát prodává své zkušenosti a znalosti, které
si musí zachovávat a rozvíjet. Baví mě, že se v této
profesi můžu celý život vzdělávat a učit nové věci.

Více o Davidovi

Vzdělání
 • Univerzita v Passau, Německo, Právnická fakulta, studijní obor právo, titul LL.M. (2007)

 • Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, studijní obor právo, titul Mgr. (2005)

 • Univerzita v Passau, Německo, Urkunde über Grundkentisse des deutschen Rechts (2003)

Profesní dráha
 • od 2013 – Feichtinger Žídek Fyrbach advokáti, společník

 • 2007 – 2012 – ROWAN LEGAL, advokátní koncipient, advokát, partner (vedoucí desku sporové agendy)

 • 2005 – 2007 – Cunningham & Matas, advokátní koncipient

Členství
 • Česká advokátní komora

 • Rozhodce zapsaný Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

 • Rozhodce zapsaný u Německého institutu pro rozhodčí řízení (Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit)

 • Rozhodce zapsaný u Rakouské rozhodčí asociace (Austrian Arbitration Association)

 • Rozhodce zapsaný u Vídeňského mezinárodního rozhodčího centra (VIAC)

Publikace
 • Fyrbach, D., Filip, V.: Společnost s ručením omezeným, Wolters Kluwer 07/2016

 • Fyrbach, D., Filip, V.: Nová pravidla střetu zájmů v obchodních korporacích, REKODIFIKACE & PRAXE, 9 und 10/2015

 • Fyrbach, D., Olík, M.: The Competence of Investment Arbitration Tribunals to Seek Preliminary Rulings from European Courts, Revista Romana de drept European, Wolters Kluwer 6/2012

 • Fyrbach, D., Olík, M.: Are the Intra-EU Investment Disputes at their End/How the EU may contribute to the Effectiveness of Intra-EU Investment Disputes, The European & Middle Eastern Arbitration Review 2011, GAR

 • Fyrbach, D., Olík, M.: The Competence of Investment Arbitration Tribunals to Seek Preliminary Rulings from European Courts, Czech Yearbook of International Law 2011

 • Omezení manželů při nakládání s majetkem ve společném jmění manželů a při podnikání, Lidové noviny

Vybrané projekty

Podnikové právo a fúze a akvizice

 • Zastupování vlastníka společnosti produkující chmel při prodeji společnosti přednímu českému zemědělskému podniku (2023).

 • Zastupování vlastníka IT společnosti Kentico při primární a sekundární investici ze strany britského investičního fondu Expedition Growth Capital (2022)

 • Právní poradenství při manažerském odkupu společnosti GPD, jednoho z největších českých velkoobchodníků s pneumatikami (kupní cena cca 9 mil. EUR, 2022)

 • Zastupování společnosti GrandIT při zakládání společného podniku pro distribuci e-obsahu s s EUROMEDIA GROUP (2023), předním českým vydavatelstvím

 • Zastupování klienta vlastnícího IT společnost specializující se na řešení bezhotovostních plateb polské společnosti kotované na burze (kupní cena cca 200 mil. Kč).

 • Zastupování klienta vlastnícího IT společnost vyvíjející softwarová řešení pro osobní dopravu (kupní cena cca 500 mil. Kč)

Financování a kapitálové trhy

 • Emise dluhopisů a příprava prospektu emise dluhopisů pro významnou skupinu provozující FVE a vodní elektrárny v hodnotě 1 mld Kč

 • Emise neprospektovaných dluhopisů

 • Příprava úvěrové linky na koupi vodních elektráren ve Velké Británii ve výši GBP 20 mil

 • Restrukturalizace úvěru pro přední světovou banku ve výši 1 mld. Kč

 • Založení a příprava statutu podílových fondů kvalifikovaných investorů specializujících se na obchodování s měnami (FOREX)

 • Příprava dokumentace pro založení investičního zprostředkovatele

 • Příprava smluvní dokumentace zakládající spolupráci mezi vázaným zástupcem a investičním zprostředkovatelem poolového typu a trojstranných smluv mezi investičním zprostředkovatelem, vázaným zástupcem a podřízeným vázaným zástupcem

 • Zastupování klientů Saxobank specializující se na obchod s cizími měnami ve sporech o doplacení ceny opcí a forwardů po významném posílení švýcarského franku 15. 1. 2015

 • Zastupování klienta Interactive Brokers UK a Inteactive Brokers US specializujících se na obchod s cizími měnami ve sporu o doplacení ceny opcí a forwardů po významném posílení švýcarského franku 15. 1. 2015

 • Zastupování klienta ve sporu s přední českou bankou ve sporu o náhradu škody způsobené prodejem investičního certifikátu obchodovaného na DAX vzniklého z důvodu nedostatečného seznámení klienta z fungováním certifikátu

Řešení sporů a insolvence

 • Zastupování bývalých zemských ředitelů ve sporu proti významné finančně poradenské společnosti z titulu nekalé soutěže s hodnotou sporu převyšující 150 mil. Kč

 • Zastupování významné finančněporadenské společnosti ve sporu z údajného parazitování na pověsti a zásahů do ochranné známky jiné přední finančně poradenské společnosti

 • Zastupování společníka významného obchodníka s energiemi ve sporu proti členům představenstva společnosti o náhradu škody způsobené porušením péče řádného hospodáře (hodnota sporu cca 30 mil Kč)

 • Zastupování společníka významného obchodníka s energiemi ve sporu o neplatnost valné hromady a sporu o určení, že se k hlasům společníka na valné hromadě nepřihlíží

 • Zastupování společníka významného obchodníka s energiemi ve sporu o vyloučení členů představenstva z funkce

 • Zastupování společnosti s ručením omezeným ve sporu o vyloučení neaktivního společníka ze společnosti

 • Zastupování finančních poradců ve sporech o vyplacení provizí, sporech o zaplacení storen a smluvních pokut z údajného porušení poradenských smluv (souhrnná hodnota cca 60 mil Kč)

 • Zastupování klienta v insolvenčním řízení vedeném proti Sberbank při přihlašování pohledávek ve výši převyšující 90 mil Kč

 • Zastupování klienta v incidenčním sporu v insolvenčním řízení vedeném proti Sberbank, jehož předmětem je určení charakteru pohledávky jako pohledávky z finančního zajištění (hodnota sporu cca 60 mil Kč)

 • Zastupování věřitele v řízení o vzniku ručení jednatele úpadce za dluhy úpadce dle § 68 z.o.k. (ve znění účinném do 31.12.2020)

Rozhodčí řízení

 • Podpora při zastupování prodávajících přední české finančně-poradenské skupiny proti globální finanční skupině ve sporu, který vznikl v důsledku údajného porušení R&W (ICC, 2021 – 2022)

 • Zastupování společnosti působící v oblasti chemického průmyslu ve sporu týkajícím se výstavby továrny na čpavek v Íránu (ICC).

 • Právní podpora v různých mezinárodních investičních sporech:

 • Albert Jan Oostergetel proti Slovenské republice (UNCITRAL).

 • Eureko (ACHMEA) proti Slovenské republice (UNCITRAL)

 • Frontier Petroleum Services v. Česká republika (UNCITRAL)

 • Menšik v. Slovenská republika (ICSID)

 • Místní podpora v mezinárodních investičních sporech:

 • HICEE v. Slovenská republika (UNCITRAL)

 • EURAM Bank v. Slovenská republika (UNCITRAL)

 • zastupování v mezinárodních investičních sporech, např. Albert Jan Oostergetel vs. Slovenská republika, Eureko vs. Slovenská republika, Frontier Petroleum Services vs. Česká republika

 • zastupování klienta při přípravě prodeje společností v hodnotě 5 mld. CZK

 • zastupování investora při akvizice společnosti působící v oblasti energetiky v hodnotě 7 mil. EUR

 • zastupování klienta při prodeji společnosti působící v oblasti ICT v hodnotě 200 mil. CZK

 • příprava a realizace fúze společnosti působících v oblasti ICT v celkové hodnotě přesahující 1 mld. Kč.

 • zastupování ve sporu o neplatnost valné hromady

 • poskytování poradenství členům statutárních orgánů společností působících v oblasti ICT v souvislosti s vhodnou úpravou jejich vztahů vůči společnosti s ohledem na jejich odměňování a odpovědnost

 • poradenství společnosti působící v oblasti reklamy v souvislosti s obranou proti možnému zneužití vlivu zahraniční mateřské společnosti

 • zastupování klienta působícího v oblasti automobilového průmyslu při přípravě a vyjednávání podmínek smlouvy o komplexním outsourcingu IT služeb

 • založení a vhodné obchodní nastavení fondu kvalifikovaných investorů

 • restrukturalizace úvěru pro přední světovou banku ve výši 1 mld. Kč

Jiné

 • smlouva s developerem na vyhledání a development logistického centra pro významný potravinový řetězec