Informace pro spotřebitele

Cena za poskytované služby

Právní poradenství poskytujeme zpravidla za smluvní odměnu. Nabízíme vždy kvalifikovaný časový odhad, který nepřekročíme, pokud nedojde k nepředvídatelným okolnostem, na které Vás vždy upozorníme.

Odměnu je možné stanovit i dle advokátního tarifu. V případě pravidelné spolupráce obvykle nabízíme i pravidelnou zvýhodněnou měsíční odměnu.

Standardní hodinová sazba pro spotřebitele činí 2 500–3 000 Kč za hodinu plus DPH. Celková výše odměny tak záleží na skutečné časové náročnosti konkrétní služby, přičemž ji účtujeme za každou započatou čtvrthodinu. Platební podmínky s klienty sjednáváme individuálně.

Ukončení smlouvy o poskytování právních služeb

Smlouvu o poskytování právních služeb můžete vypovědět v souladu s ustanovením § 20 odst. 4 zákona o advokacii. Advokátní kancelář může smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět v případech uvedených v § 20 odst. 1 až 3 zákona o advokacii.

Od smlouvy o poskytování právních služeb uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory můžete jako spotřebitel odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření, a to s výjimkou případů, kdy byla daná služba již poskytnuta, nebo kdy bylo s plněním služby započato s Vaším souhlasem již před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Právo na odstoupení můžete uplatnit u kteréhokoli partnera či na pobočce advokátní kanceláře.

Práva z vadného plnění

V případě jakýchkoli výhrad k poskytnuté službě se prosím písemně obraťte na kteréhokoli partnera nebo pobočku advokátní kanceláře. V reklamaci prosím kromě svých identifikačních údajů uveďte, v čem spočívá vada námi poskytnutého plnění a jaký způsob nápravy požadujete.

Stanovisko advokátní kanceláře k uplatněné reklamaci obdržíte co nejdříve, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Reklamace bude vyřízena do 30 dnů od jejího uplatnění, přičemž tato lhůta nezahrnuje lhůty pro vydání rozhodnutí nebo učinění jiného úkonu správním nebo jiným orgánem ani čas do vydání konkrétního rozhodnutí nebo učinění jiného úkonu konkrétním orgánem, pokud se toho reklamace týká. V případě oprávněné reklamace máte nárok na řádné poskytnutí služby, není-li to možné, pak na slevu ze zaplacené odměny. Nejpozději lze reklamaci uplatnit do dvou let od poskytnutí reklamované služby.

Mimosoudní řešení sporu mezi advokátem a spotřebitelem

Subjektem pověřeným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora („ČAK“). Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů není zpoplatněno a náklady s ním spojené si strany nesou samy.

Návrh na zahájení mimosoudního řízení můžete jako spotřebitel podat u ČAK nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste své právo, které je předmětem sporu, u naší kanceláře uplatnil(a) poprvé.

Adresa ČAK:
Česká advokátní komora
Národní 16
110 00 Praha 1
e-mail: epodatelna@cak.cz
ID datové schránky: n69admd
www.cak.cz


Praha
+420 273 132 637
Denisa Řezníčková

Brno
+420 530 510 400
Petra Zezulová

Znojmo
+420 530 512 280
Monika Varhaníková

České Budějovice
+420 530 510 400
Petra Zezulová