Pochopit konkrétní případ je
v naší práci klíčové

Znalost zákona a praxe je jedna věc. Poznat
a pochopit potřeby a situaci klienta je v naší praxi
naprosto zásadní.

Jedině tak můžeme být spolehlivými partnery a rádci,
kteří umí předvídat možná právní i obchodní rizika.
A navrhovat, jak se jim vyhnout.

Řešíme obchodní i osobní
záležitosti

Pro podnikatele a firmy

Rozjezd start-upu, následnictví v rodinné firmě, prodej nadnárodní společnosti nebo průběžná podpora podnikání. Naše znalosti a zkušenosti umíme aplikovat na jakýkoli aspekt vašeho podnikání. 

Soukromé záležitosti

Správa majetku, rozvod, vypořádání společného jmění manželů nebo spoluvlastnictví, spory… Jsme tu, když potřebujete právní pomoc v nejrůznějších životních situacích.

Pomáháme v oblastech, kterým
opravdu rozumíme

Právo obchodních korporací a M&A

Poskytujeme komplexní poradenství v oblastí fúzí a akvizic. Máme zkušenosti z ČR i zahraničí a vždy propojujeme právní, daňové a ekonomické aspekty transakce.

Financování
a kapitálové trhy

Poskytujeme právní služby v oblasti bankovnictví, veřejných trhů a investičních fondů či společností. Zúročujeme zde také naše zkušenosti a odbornost v oblasti M&A a korporátního či IT práva.

Právo IT
a duševní vlastnictví

Rozumíme technologiím, se kterými pracujete, nebo je rovnou vyvíjíte. Pomůžeme vám se složitou legislativou kolem.

Nemovitosti
a stavební právo

Výstavba, pronájem komerčních nebo prodej zemědělských pozemků? Smluvně ochráníme kupující i prodávající stranu.

Veřejné zakázky
a investice

Dotační programy, veřejné zakázky a zastupování před Evropskou komisí, ÚOHS a správními soudy. Umíme hledat řešení, která obstojí.

Řešení sporů
a insolvence

Zastupujeme společnosti, občany i státy – v civilních i obchodních sporech. Máme bohaté zkušenosti z národních i mezinárodních rozhodčích řízení.

Rychlý přehled oblastí,
kterým se věnujeme

Právo obchodních korporací a M&A
 • Zakládání a správa společností

 • Restrukturalizace, přeměny a akvizice (M&A)

 • Startupy a vstupy investorů do začínajících podniků

 • Dohody mezi společníky (SHA) a Joint Ventures

 • Řešení generační obměny vlastnictví společností prostřednictvím prodeje společnosti, svěřenských fondů a rodinných nadací, akciových zaměstnaneckých programů (ESOP), management buy out, vstupu strategických či finančních investorů či změny formy řízení z řízení vlastníky na řízení manažery

 • Korporátní spory (spory mezi společníky, neplatnost valných hromad, náhrada škody proti statutárním orgánům, vystoupení ze společnosti, zrušení společnosti, zneužití vlivu, squeez out atd.)

 • Smlouvy o výkonu funkce a odměňování členů orgánů společností

 • Pracovní právo

Financování a kapitálové trhy
 • Úvěrové financování

 • Dluhopisové financování (emisní podmínky, prospekty)

 • Leasing

 • Faktoring, forfaiting, akreditivy a finanční záruky

 • Pojištění

 • Regulace kapitálové trhu

 • Regulace distribuce investičních nástrojů, pojištění a spotřebitelských úvěrů

 • Regulace investiční zprostředkovatelů, vázaných zástupců investičních zprostředkovatelů

 • Regulace poskytování investičních služeb, investičních společností, investičních fondů a fondů dle § 15 ZISIF

 • Private equity

 • Veřejné nabídky akcií, dluhopisů a cenných papírů sui generis

Právo IT a duševní vlastnictví
 • Právo IT

 • Telekomunikace

 • Outsourcing IT

 • Cloudové služby

 • Autorské právo

 • Průmyslová práva

 • Ochrana dat

Nemovitosti a stavební právo
 • Koupě, prodej a nakládání s nemovitostmi

 • Nájem bytů a nebytových prostor

 • Due diligence a koupě/prodej společností vlastnících nemovitosti

 • Development

Veřejné zakázky a investice
 • Veřejné zakázky a koncese (PPP projekty)

 • Podpora zahraničních uchazečů ve veřejných zakázkách

 • Financování ze strukturálních fondů

 • Právo veřejné podpory

 • Právo hospodářské soutěže

Řešení sporů a insolvence
 • Obchodní a korporátní spory a spory z nekalé soutěže

 • Vypořádání spoluvlastnictví a společného jmění manželů, rozvody a péče o děti

 • Zastupování v insolvenčních řízeních, incidenčních sporech, sporech o vyloučení majetku z majetkové podstaty, sporech o náhradu škody způsobené pozdním podáním insolvenčního návrhu, sporech o vyrovnání pasiv atd.

 • Zastupování ve správních řízení a ve správním soudnictví

 • Zastupování před finančním arbitrem

 • Zastupování v národních a mezinárodní rozhodčích řízeních

 • Zastupování v investiční arbitráži

Chcete urovnat obchodní nebo
osobní spory mimo soud?

V naší mediační kanceláři
najdete porozumění

Neformálnost, rychlost, důvěra a výrazně nižší nákladnost oproti
soudnímu řízení. Pomáháme nalézt cestu k řešení tam, kde přímé
jednání mezi stranami selhává.

Přesvědčte se sami