Informace o zpracování osobních údajů

V těchto informacích o zpracování osobních údajů Vám my, Feichtinger Žídek Fyrbach advokáti s.r.o., se sídlem Česká 154/12, Brno-město, 602 00 Brno, IČ: 29304873, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 72824, poskytujeme informace o tom, jakým způsobem jako správce osobních údajů zpracováváme Vaše osobní údaje.

Vaše osobní údaje zpracováváme vždy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“),  zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii a souvisejícími právními a stavovskými předpisy. 


Kdy vaše osobní údaje zpracováváme?

Pokud Vám poskytujeme právní služby – A.1

Při poskytování právních služeb zpracováváme Vaše následující osobní údaje:

 • identifikační a kontaktní údaje, zejména jméno a příjmení, IČ, DIČ, e-mailová adresa, telefon, transakční údaje jako je číslo účtu apod.;

 • další osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s poskytováním právních služeb.

Poskytnutí těchto osobních údajů je dobrovolné. V případě, že nám uvedené osobní údaje neposkytnete, se ale může stát, že Vám nebudeme schopni právní služby poskytnout.

Vaše osobní údaje budeme v tomto případě zpracovávat pro účely splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení. Osobní údaje budeme pro tento účel zpracovávat po dobu plnění smlouvy (nebo jednání o ní) a dále po dobu, po kterou nám tak ukládají právní předpisy (zpravidla 5 let ode dne ukončení poskytování právních služeb).

Vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat z důvodu našich oprávněných zájmů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení v souvislosti s určením, výkonem nebo obhajobou našich právních nároků souvisejících s poskytováním právních služeb nebo pro účely zasílání obchodních a souvisejících marketingových sdělení (např. newsletterů) elektronickými prostředky za podmínek stanovených zákonem. Osobní údaje budeme pro tento účel zpracovávat po dobu nezbytně nutnou pro ochranu našich oprávněných zájmů.

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře – A.2

Pokud nás budete kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře na našim internetových stránkách, budeme zpracovávat Vaše následující osobní údaje:

 • identifikační a kontaktní údaje, zejména jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefon; a

 • případně další osobní údaje, které uvedete v kontaktním formuláři.

Vyplnění kontaktního formuláře je dobrovolné. Pokud tak ale neučiníte, nebude možné nás touto cestou kontaktovat.

Vaše osobní údaje budeme v tomto případě zpracovávat pro následující účely: 

 • zodpovězení Vaší zprávy zaslané prostřednictvím kontaktního formuláře, k čemuž máme oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Osobní údaje budeme pro tento účel zpracovávat po dobu nezbytně nutnou pro zodpovězení Vaší zprávy;

 • uzavření smlouvy, pokud Vaše zpráva směřuje k uzavření smlouvy  o poskytování právních služeb. Právním základem zpracování je provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení. Osobní údaje budeme pro tento účel zpracovávat po dobu jednání o smlouvě. O zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s poskytováním právních služeb na základě smlouvy se můžete dočíst více v části A.1;

 • Pokud nám k tomu udělíte souhlas, budeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat v naší databázi potenciálních klientů. V takovém případě Vám můžeme zasílat obchodní a související marketingová sdělení (např. newslettery) elektronickými prostředky. Právním základem zpracování bude v tomto případě Váš souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Udělení souhlasu je dobrovolné. Osobní údaje budeme na základě Vašeho souhlasu zpracovávat po dobu udělení souhlasu. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat (viz část D níže), přičemž tím nebude dotčena zákonnost zpracování provedeného před jeho odvoláním.

 • Vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat z důvodu našich oprávněných zájmů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, v souvislosti s určením, výkonem nebo obhajobou našich právních nároků souvisejících se zodpovězením Vaší zprávy. Osobní údaje budeme pro tento účel zpracovávat po dobu nezbytně nutnou pro ochranu našich oprávněných zájmů.

Pokud navštívíte naše internetové stránky – A.3

Aby pro Vás byly naše internetové stránky přehledné a dobře se Vám s nimi pracovalo, zpracováváme tzv. soubory cookies. Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se Vám při návštěvě našich internetových stránek uloží do zařízení, ze kterého na ně přistupujete. Cookies jsou pro nás užitečné, protože nám poskytují cenné informace pro zlepšení našich internetových stránek.

Na našich internetových stránkách využíváme:

 • Funkční cookies, které jsou nezbytné k zajištění základních funkcí našich internetových stránek. Funkční cookies jsou vzhledem ke své podstatě a účelu bez dalšího povoleny a nelze je vypnout. Právním základem zpracování je náš oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Osobní údaje budeme pro tento účel zpracovávat po dobu jeho trvání.

 • Analytické cookies, které nám pomáhají vylepšovat a zefektivňovat funkce našich internetových stránek sledováním Vašich aktivit na nich. Analytické cookies např. počítají návštěvnost našich internetových stránek a díky sbírání anonymních statistických dat nám umožňují lépe pochopit Vaše chování na našich internetových stránkách. Díky tomu můžeme naše internetové stránky neustále vylepšovat. 

 • Marketingové cookies, které shromažďují informace pro lepší přizpůsobení případné reklamy vašim zájmům, a to na našich internetových stránkách i mimo ně.

Analytické a marketingové cookies můžeme využívat jen v případě, pokud nám k tomu udělíte souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení prostřednictvím cookie lišty na našich internetových stránkách. Udělení souhlasu je dobrovolné. Osobní údaje budeme na základě Vašeho souhlasu zpracovávat po dobu udělení souhlasu. Váš souhlas můžete prostřednictvím cookie lišty kdykoli odvolat, přičemž tím nebude dotčena zákonnost zpracování provedeného před jeho odvoláním.

Pokud plníme povinnosti vyplývající z AML předpisů – A.4

V případech uvedených v § 2 odst. 1 písm. g) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen jako "AML zákon") jsme jakožto povinná osoba povinni provádět zákonem stanovená opatření v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zejména pak provádět identifikaci a kontrolu našich klientů.

V souvislosti s plněním povinností vyplývajících z AML zákona jsme povinni zpracovávat Vaše následující osobní údaje:

 • pokud jste fyzická osoba, můžeme zpracovávat všechna Vaše jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození a pohlaví, dále místo narození, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství;

 • pokud jste podnikající fyzickou osobou, můžeme zpracovávat též Vaši obchodní firmu, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a identifikační číslo;

 • dále můžeme zpracovávat informace nad rámec výše uvedených, jako např. telefonní číslo, číslo bankovního účtu, sledovaný účel transakce, dokumentaci k transakci nebo zdroje finančních prostředků apod.

  Poskytnutí osobních údajů je zákonným požadavkem vyplývajícím z AML zákona. Splnění povinností dle AML zákona se provádí mimo jiné doložením potřebných dokladů nebo dokumentů. Z těchto dokladů nebo dokumentů můžeme pro účely AML zákona pořizovat kopie nebo výpisy a takto získané údaje dále zpracovávat pro účely dle AML zákona.

  Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pro účely plnění zákonných povinností v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, k čemuž jsme povinni ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c), případně e) Nařízení. Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu 10 let od uskutečnění obchodu mimo obchodní vztah nebo od ukončení obchodního vztahu s Vámi.

Pokud se ucházíte o zaměstnání – A.5

Pokud se u nás budete ucházet o zaměstnání, budeme zpracovávat zejména Vaše následující osobní údaje:

 • identifikační a kontaktní údaje, zejména jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefon;

 • údaje o Vaší odbornosti a kvalifikaci (dosažené vzdělání, znalosti a dovednosti, předchozí pracovní zkušenosti apod.);

 • případně další osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s ucházením se o zaměstnání.

Poskytnutí těchto osobních údajů je dobrovolné. Právním základem zpracování bude v tomto případě náš oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Osobní údaje budeme pro tento účel zpracovávat zpravidla po dobu trvání výběrového řízení.

Kdo jsou příjemci vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat sami, případně prostřednictvím důvěryhodných zpracovatelů (poskytovatelé informačních systémů a software nebo obdobných služeb, spolupracující advokáti, daňoví poradci apod.). Vaše osobní údaje můžeme dále zpřístupnit osobám, kterým k tomu bude svědčit zákonný důvod, jakož i dalším osobám, pokud to bude nezbytné pro splnění našich zákonných povinností nebo ochranu našich práv.

Vaše osobní údaje nemáme v plánu předávat do třetí země mimo EU nebo mezinárodní organizaci. Výjimečně se ale může stát, že k tomu dojde (např. pokud bude mít zpracovatel své servery umístěny mimo EU). V takovém případě k předání dojde jen pokud vůči vybrané třetí zemi existuje rozhodnutí Evropské komise, v rámci kterého bylo shledáno, že tato třetí země zajišťuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, nebo pokud je vybraný zpracovatel schopen poskytnout vhodné organizačně-technické záruky, zejména prostřednictvím standardních smluvních doložek o ochraně osobních údajů přijatých Evropskou komisí, a v zemi tohoto zpracovatele existuje vymahatelnost Vašich práv a účinná právní ochrana.

Jaká práva Vám z nařízení vyplývají?

Jako subjekt údajů máte veškerá práva vyplývající z Nařízení, zejména:

 • právo získat od nás potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, právo na přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení; 

 • právo požadovat opravu nepřesných údajů dle čl. 16 Nařízení a právo na výmaz osobních údajů, pokud je dán některý z důvodů uvedených v čl. 17 Nařízení; 

 • právo požadovat, abychom omezili zpracování, pokud nastane některý z případů uvedený v čl. 18 Nařízení; 

 • právo na získání osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo na předání těchto údajů jinému správci podle čl. 20 Nařízení, aniž bychom tomu bránili;

 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu ve smyslu čl. 21 Nařízení; 

 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení Nařízení; v České republice je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Jak můžete uplatnit svá práva?

Pokud budete mít dotaz týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo budete chtít uplatnit Vaše práva vyplývající z Nařízení, například odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete se na nás obrátit zejména prostřednictvím následujících kontaktů:

E-mail: brno@akfz.cz
Doručovací adresa: Feichtinger Žídek Fyrbach advokáti s.r.o., Česká 154/12, Brno-město, 602 00 Brno