Informace o ručení za mzdy poddodavatelů ve stavebnictví

Od 1. ledna 2024 platí celá řada změn, které parlament schválil v rámci zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů. Shrnutí těch nejdůležitějších, zejména daňových povinností, proběhlo v médiích už několikrát. My bychom rádi upozornili na jednu novinku, která v konsolidačním balíčku zapadla – a i přesto může mít v praxi velmi významný dopad. O co se jedná?

V rámci konsolidačního balíčku došlo k další změně zákoníku práce, která se tentokrát dotýká výhradně oblasti stavebnictví. Nový § 324a zákoníku práce zavádí ručení stavebních podnikatelů / dodavatelů za vyplacení mezd / odměn z dohody zaměstnancům jejich subdodavatelů v zákonném termínu – tj. do konce měsíce následujícího po vykonání práce.

Co to znamená v praxi?

Pokud subdodavatel mzdu v termínu nevyplatí, může zaměstnanec vyplacení požadovat po dodavateli. Dodavatel by pak měl nejen mzdu vyplatit, ale odvést z ní všechny zákonné odvody a provést srážky.

Ručení je omezeno rozsahem, v jakém se subdodavatel podílel na smluvním plnění pro dodavatele, a může dosáhnout nejvýše minimální mzdy – za jednotlivého zaměstnance a měsíc. Společně a nerozdílně s dodavatelem ručí také generální dodavatel.

Jakých dodavatelů se to týká?

Dodavatelé jsou definováni prostřednictvím § 14 písm. d) stavebního zákona, tj. jako osoby oprávněné k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle živnostenského zákona, kteří v souvislosti s prováděním, změnou, údržbou či odstraňováním stavby plní přes poddodavatele. Poddodavatelem je i agentura práce, která pro danou činnost přidělila své zaměstnance.

Pohlídejte si parametry smlouvy o dílo, které spolu uzavíráte

Vzniku tohoto ručení zamezíte tak, že vám subdodavatel poskytne při zahájení realizace smluvního plnění potvrzení, že nemá:

  • evidovaný nedoplatek na pojistném

  • penále na sociálním zabezpečení

  • penále na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

  • penále na veřejném zdravotním pojištění

Potvrzení nesmí být starší než 3 měsíce. Současně vám subdodavatel musí poskytnout potvrzení, že mu nebyla v období 12 měsíců před zahájením realizace smluvního plnění pravomocně uložena pokuta vyšší než 100 000 Kč za porušení povinností, které vyplývají z pracovněprávních předpisů.

Přestože ze znění zákona není jasné, kdo má taková potvrzení vystavit a zda např. nelze potvrzení nahradit čestným prohlášením dodavatele, většina autorů se kloní k tomu, že se má jednat o potvrzení vystavená příslušnými orgány. Doporučujeme proto vyžadovat potvrzení od ČSSZ, zdravotních pojišťoven a inspektorátu práce.

Úskalím smluv je rozdíl v čase kontraktace a čase plnění

Problém je, že doklad o neuložení pokuty má zohledňovat 12 měsíců předcházejících zahájení realizace. Nelze jej tedy doložit rovnou při uzavření smlouvy o dílo, která zpravidla realizaci díla časově předchází. Může tedy nastat situace, že zasmluvníte subdodavatele – a ti při zahájení dodávky potřebná potvrzení nedoloží. Co v takovém případě dělat? Důležité je nepodcenit tato rizika při přípravě smlouvy o dílo a ošetřit je například sjednáním možnosti odstoupení od smlouvy. Pokud to není možné, zvažte vyjednání pozastávky odpovídající míře rizika.

Co dělat a jak postupovat do budoucna?

Nejspíš si teď zcela logicky pokládáte otázku, která přišla i od jednoho z našich klientů:

Co mám teď dělat, když jsme s většinou subdodavatelů uzavřeli objednávku a podepsali obchodní podmínky?

Přechodná ustanovení zákona říkají pouze to, že dodavatel neručí za mzdové nároky, na které vzniklo zaměstnanci právo před nabytím účinnosti zákona – tedy do 31.12.2023. To znamená, že je vhodné počítat s existencí ručení i u stávajících vztahů. Vzniku případných nároků zamezíte tak, že si vyžádáte od subdodavatelů potvrzení –  bez ohledu na to, jestli práce zahájili, nebo teprve budou.

Zákon zároveň dodavateli nedává žádný nástroj, jak se předložení potvrzení domoci. Nejjednodušší a nejvíce přímočarý krok, kterým se do budoucna můžete chránit, je doplnění této povinnosti do upravených obchodních podmínek a provázat je s možností odstoupení od smlouvy a smluvní pokutou.