Rozhodnutí Soudního dvora ve věci informační povinnosti obchodníků ve vztahu ke spotřebitelům

Dne 10. 7. 2019 vydal Soudní dvůr Evropské unie rozhodnutí C-649/17, které se zabývá informační povinností obchodníků ve vztahu ke spotřebitelům při uzavírání smluv na dálku nebo mimo obchodní prostory.

Podle čl. 6 směrnice 2011/83/EU, o právech spotřebitelů, musí obchodník před uzavřením smlouvy na dálku nebo mimo obchodní prostory poskytnout spotřebiteli jasným a srozumitelným způsobem mimo jiné telefonní číslo, číslo faxu a e-mailovou adresu, pokud existují, které spotřebiteli umožňují urychleně obchodníka kontaktovat a efektivně s ním komunikovat.

Soudní dvůr se zabýval otázkou, zda dle uvedeného ustanovení musí obchodník poskytnout spotřebiteli všechny uvedené údaje, i když některé komunikační prostředky vůbec nevyužívá (nebo je nevyužívá ke komunikaci se spotřebiteli), a dále, zda může obchodník za tímto účelem používat i jiné komunikační kanály.

Soudní dvůr dospěl k závěru, že uvedené ustanovení směrnice je potřeba vykládat tak, že obchodník je povinen poskytnout spotřebiteli pouze ty komunikační prostředky, které skutečně používá při komunikaci se spotřebiteli. Tedy, pokud obchodníka například vůbec nemá fax (nebo ho používá výhradně pro komunikaci s dodavateli), nemusí ho zřizovat, aby tento komunikační kanál nabídl spotřebitelům, za předpokladu, že pro spotřebitele bude zajištěn jiný přímý a efektivní způsob komunikace s obchodníkem. Obchodník navíc může využívat i jiné formy komunikace (např. chat nebo zpětné volání) k zajištění přímé a efektivní komunikace se spotřebitelem.

Celé rozhodnutí C-649/17 je k dispozici pod následujícím odkazem http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216039&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1864619