Informace o novele zákoníku práce účinné od 1. října 2023

Vážené klientky, vážení klienti,

 dovolujeme si vás informovat, že od 1. října je účinná novela zákoníku práce, která výraznějším způsobem mění zejména níže uvedené oblasti pracovněprávních vztahů. Představujeme Vám stručně pouze nejvýznamnější změny, nikoli jejich ucelený přehled:

Informační povinnost zaměstnavatele

Obsahově se rozšiřuje stávající povinnost zaměstnavatele informovat zaměstnance o obsahu pracovního poměru a lhůta pro splnění této povinnosti se zkracuje na 7 dnů od vzniku pracovního poměru. Nově je zavedena samostatná informační povinnost vůči zaměstnancům vysílaným do zahraničí i vůči zaměstnancům pracujícím „na dohodu.“

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Největší změny se týkají dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Nově se na dohody použijí ustanovení zákoníku práce o pracovní době a době odpočinku i o překážkách v práci. To mimo jiné znamená, že zaměstnavatel je nově povinen svým „dohodářům“ předem rozvrhovat pracovní dobu a poskytovat příplatky za práci ve svátek, o víkendu či noční práci. Od 1. ledna 2024 pak budou mít zaměstnanci na dohodu nárok na placenou dovolenou, splní-li stanovené podmínky.

Home office

Podmínkou pro práci na dálku je písemná dohoda se zaměstnancem. Pokud vaši zaměstnanci na dálku bez písemné dohody již pracují, je nutné s nimi písemnou dohodu uzavřít nejpozději do 1. 11. 2023. Předem je možné sjednat, že se vylučuje náhrada nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem práce na dálku, jinak se uplatní speciální pravidla stanovená zákoníkem práce. Také lze ujednat, že zaměstnanec bude na dálku pracovat po celou dobu pracovního poměru, jinak pro dohodu o práci na dálku platí výpovědní doba 15 dnů.

Doručování

Úprava doručování mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem doznala dalších významných změn. Zužuje se okruh dokumentů, pro které platí speciální podmínky doručování stanovené zákoníkem práce. Zavádí se fikce doručení i u písemností doručovaných zaměstnanci prostřednictvím sítě či služby elektronických komunikací.

Pro elektronické doručování písemností již zaměstnanec nemusí disponovat uznávaným elektronickým podpisem. Je však nutné, aby poskytnul zaměstnavateli písemné prohlášení o souhlasu s elektronickým doručováním a s uvedením své elektronické adresy, která je mimo dispozici zaměstnavatele (tedy nikoli pracovní e-mail). Zaměstnavatel musí zaměstnance o podmínkách elektronického doručování předem písemně poučit.

Elektronické uzavření pracovní smlouvy či dohod

Elektronicky uzavíranou pracovní smlouvu, dohodu či dohody o jejich změně musí zaměstnavatel poslat zaměstnanci na elektronickou adresu, kterou mu písemně sdělil a která není v dispozici zaměstnavatele. Zaměstnanec pak má možnost od smlouvy do 7 dnů od obdržení její elektronické verze odstoupit.

Rodičovská dovolená

Žádost o rodičovskou dovolenou nově zaměstnanci musí zaměstnavateli předložit v předstihu nejméně 30 dnů před započetím dovolené.

Pokud máte zájem o podrobnější informace k novele zákoníku práce či o přípravu či aktualizaci pracovněprávních dokumentů, neváhejte se na nás obrátit.