Opětovné zrušení předkupního práva spoluvlastníků

Dne 1. 7. 2020 nabude účinnosti novela občanského zákoníku na základě které dojde ke zrušení obecného předkupního práva spoluvlastníků nemovité věci.

Dle aktuální právní úpravy občanského zákoníku je vlastník spoluvlastnického podílu na nemovité věci povinen podíl při převodu nejprve nabídnout ostatním spoluvlastníkům. Tato povinnost se však od 1. 7. 2020 ruší a právní úprava se tak fakticky vrátí do stavu, ve kterém byla v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2017.

Staronově tak bude zákonné předkupní právo u spoluvlastníků nemovité věci existovat jen v případech, kdy spoluvlastnictví vzniklo na základě takové právní skutečnosti, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, typicky v případech dědictví. Navíc předkupní právo nebude trvat neomezeně dlouho, ale jen po dobu šesti měsíců od vzniku spoluvlastnictví.

Dle přechodného ustanovení se bude nová právní úprava předkupního práva vztahovat na všechny převody spoluvlastnických podílů, ke kterým budou uzavřeny smlouvy od 1. 7. 2020 včetně, a to bez ohledu na to, za účinnosti které právní úpravy spoluvlastnictví vzniklo. U smluv uzavřených po 1. 7. 2020 (vyjma případů, kdy předkupní právo vzniklo bez vůle spoluvlastníků) již tedy nebude existovat zákonná povinnost nabídnout spoluvlastnický podíl ostatním spoluvlastníkům.